VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Veľký Meder - voľby 2014

Úvodom niekoľko definícií

Volebný program - primátor (starosta)

Každý kandidát na funkciu primátora (starostu) by mal mať v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami pripravený volebný program. Volebný program je vecne a chronologicky usporiadaný materiál, ktorý bude neskôr ako primátor plniť a zároveň bude zabezpečená jeho spoločenská kontrola plnenia. Nie ako doteraz. V dostatočnom časovom predstihu pred voľbami znamená to, aby ho mal čas svojím budúcim potencionálnym voličom predstaviť na rôznych mítingoch, brífingoch, stretnutiach v rámci predvolebnej kampane.

Osoba a osobnosť primátora (starostu)

Tu si musí každý, ešte ako kandidát na funkciu primátora uvedomiť, že sa zvolením za primátora (starostu) sa stáva ,,konateľom" najväčšej s.r.o. vo svojom meste ( v našom prípade je to mesto Veľký Meder ) s cca. 9.000 ( zamestnancami  obyvateľmi )".
Primátor v dnešnej komplikovanej dobe už nemá nič spoločné s bývalou funkciou predseda Mestského národného výboru, kde všetku prácu zaňho robil Okresný národný výbor a pán predseda v podstate nerobil nič a za nič nezodpovedal.
Dnešný primátor musí mať vzdelanie, program, záujem, efektívne vzťahy s VÚC, efektívne vzťahy s príslušnými ministerstvami, musí mať schopnosť vybaviť dotácie, schopnosť vybaviť peniaze z európskych fondov pre potreby ,,svojho" mesta a regiónu. Svoje konanie medzi daným paragrafom 24 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobou primátora - riadi ešte etickým kódexom voleného predstaviteľa samosprávy.

Volebný program - poslanec

Taktiež každý kandidát na funkciu poslanca MsZ by mal mať v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami pripravený vlastný volebný program. Volebný program je vecne a chronologicky usporiadaný materiál, ktorý bude neskôr ako poslanec plniť a zároveň bude zabezpečená jeho spoločenská kontrola plnenia. Volebný program podobného charakteru môže mať skupina kandidátov na funkciu poslanca MsZ zoskupená v nejakom politickom zoskupení. Z politického zoskupenia kandidátov by malo byť cítiť jednotnosť volebného programu, ktorý v maximálnej miere  zohľadňuje požiadavky, potreby, záujmy občanov, podnikateľov a pod.
Tu by mal volič cítiť, ktoré zoskupenie poslancov je najväčšie, najsilnejšie a má do volieb pripravený program, ktorého realizácia v následnom období bude znamenať úspech pre všetkých.  Takéto zoskupenie kandidátov na poslancov potom podporuje vo voľbách aj vhodný typ primátora, ktorého volebný program sa stotožňuje s volebným programom kandidátov na poslancov.
V opačnom prípade v živote mesta na následné obdobie dochádza k paralýze, pretože primátor bez podpory väčšiny poslancov  je len figurkou na šachovom poli, kde sobáši ľudí, podpisuje rozhodnutia o výške poplatku za odvoz komunálneho odpadu a pod.

Osoba a osobnosť poslanca MsZ

Osoba a osobnosť poslanca sa v každom prípade riadi zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V priestore medzi zákonom a svojou osobou (funkciou) sa riadi taktiež morálnym kódexom voleného predstaviteľa samosprávy. Má rozumieť svojmu voličovi, životu v meste a vedieť kde je pravda.

Voľby

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú politických zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie.
Voľby sa niekedy vyskytujú aj mimo politického života - napr. v katolíckej cirkvi je pápež volený kardinálmi, ale aj v bežnom živote, napr. keď si športové družstvo zvolí kapitána, alebo členovia klubu (občianskeho združenia, neziskovej organizácie…) svojho predsedu (prezidenta, vodcu…).

Samospráva

Samospráva je spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o aspoň niektorých svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda „spravuje sa sám“. Opakom samosprávy je výkon správy (rozhodovanie o určitých záležitostiach) iným, vonkajším subjektom. Výhodou samosprávy je, že je bližšie spravovanému subjektu než vonkajšie a centrálne riadenie, a preto by mala byť pri zabezpečovaní lokálnych či záujmovo vymedzených záležitostiach efektívnejšia a lacnejšia.

Primátor - starosta

Primátor bol na Slovensku od roku 1945 najvyšší predstaviteľ Bratislavy, od roku 1983 aj Košíc a od roku 1990 je to najvyšší predstaviteľ (a výkonný orgán) každého mesta. Okrem toho, že je najvyšším predstaviteľom a orgánom, primátor dnes uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie. Inak preňho platia ustanovenia ako pre starostov. Postavenie primátora je dané paragrafom 24 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V minulosti, v rokoch 1954 - 1990, sa najvyšší predstaviteľ (každého) mesta nazýval "predseda mestského národného výboru" a predtým sa predseda väčšieho mesta nazýval mešťanosta.

Poslanec

Poslanec (zastarano ablegát) zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch.Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme tri úrovne zastupiteľských zborov:
Národná rada Slovenskej republiky
– na celoštátnej úrovni,zastupiteľstvá samosprávnych krajov
– na úrovni samosprávneho kraja,obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá
– na úrovni obce, mesta, alebo mestskej časti Bratislavy, alebo Košíc.
Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Spravidla rozhodujú v zbore hlasovaním.

Občan

Občan je príslušník štátu alebo obce. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát ústavou a zákonmi. Okrem občanov môžu v štáte žiť aj „neobčania“: príslušníci iného štátu, otroci, utečenci bez štátnej príslušnosti.Občan sa zrodil po oslobodení jednotlivca od jeho podriadenosti celku a uznaní jeho základných ľudských práv a slobôd (18. stor.). Na základe tejto ľudskej emancipácie sa v priebehu 19. stor. završuje aj politická emancipácia človeka ako člena –občianskej spoločnosti. Človek sa stáva základom štátu, ktorý ho uznáva ako svoj predpoklad aj právne, a to garantovaním jeho základným práv a slobôd.V širšom kontexte je to človek aktívne sa zúčastňujúci spoločenského života v rámci spoločnosti (či už je to obec alebo štát).

Volič

- je ten kto sa zúčastňuje na voľbách
- je ten kto odovzdáva svoj hlas
- je ten kto má právo voliť

Odpočítavanie času do začiatku komunálnych volieb 2014
odpočítavač času