VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Primátor mesta Veľký Meder - Ing. Néveri Alexander

Vo funkcii od 12/2010

primator@velkymeder.sk

Postavenie primátora mesta pri realizácii nápadov.

Všeobecne platné:
- Postavenie osoby primátora mesta vo vzťahu k realizácii nápadov na území mesta je veľmi dôležité. Primátor prijíma do istej miery spracované nápady, ktoré po predbežnom prerokovaní so spolupracujúcim Mestským zastupiteľstvom buď vyradí alebo pokračuje v ich realizácii po schválení Mestským zastupiteľstvom až do úspešného konca.

- Osoba primátora má právo sama predkladať mestskému zastupiteľstvu na schválenie svoje nápady.

Register nápadov primátora mesta Veľký Meder: Ing.Néveri Alexander - vo funkcii od 12/2010
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1
2
3

Register nápadov primátora mesta Veľký Meder: Ing.Néveri Alexander

Prezývka:
Hodnotenie:
Váš názor:

"Návrh opatrení a cieľov na zlepšenie podmienok rozvoja CR vo Veľkom Mederi  od 01.01.2011"
obsiahnutý v 35  bodoch.

Ako tento materiál vznikol?

Veľkomederské združenie turizmu (ďalej VZT) vypracovalo tento materiál pred komunálnymi voľbami do samospráv v roku 2010. Materiál prejednalo s tromi vtedy už kandidátmi na na funkciu primátora mesta Veľký Meder. Vybrali sme si Vás pán primátor Ing.Néveri ako osobu, ktorú VZT vo voľbách podporí. "Zdá sa" že to vyšlo. 10.01.2011 Vám už ako primátorovi bol tento materál oficiálne doručený na úrad. Odvtedy už prešli dva roky...

Stiahnite si celý dokument: "Návrh opatrení a cieľov na zlepšenie podmienok rozvoja CR vo Veľkom Mederi od 01.01.2011", obsiahnutý v 35 bodoch.

Koncepčné dlhodobé riešenia nápadov vo Veľkom Mederi.

číslonázovdátum realizáciezrealizovanýnezrealizovaný
1Zabojovať o štatút „kúpeľné mestečko“ x
2Zabojovať o štatút „Liečivá, vysoko termálna, nízko mineralizovaná voda“x
3V ďalšej etape rozvoja TK po po splnení bodu 1. a 2. vybudovať na blízkom území TK Balneo Traktx
4Stanoviť podrobné, krátkodobé i dlhodobé ciele rozvoja TK- na následných 10 rokovx
5Stanoviť projekt na využitie 1, 2 ha pozemku č. p. 4198/1x
6Identifikácia, legalizácia a následné platenie daní z nehnuteľností pracujúcich na území mesta v CR - čierne stavby - u jednotlivých občanov v rámci ich súkromného majetku (vyhlásiť GENERÁLNY PARDÓN)x
7Využitie obnoviteľných zdrojov energie na území mesta VM v prospech CR na 100% a do poslednej kalórie. x
8Podporiť na území mesta výstavbu reštauračných, kultúrnych, športových činností /cyklotrasy a pod./x
9Ubytovacích kapacít na území mesta máme dosť- tie nové obmedziť – nech podnikatelia idú do iných služieb, ktoré na území mesta chýbajú /bod 8./x
10P. Boros Štefan je vlastníkom všetkých ciest, ktorým dal jedno parcelné číslo 4206/1. Jedná sa o cesty v areáli ubytovacích zariadení priamo pred areálom TK . V tomto ubytovacom areáli je už sústredené značné množstvo majetku, a nie je tam vyriešené osvetlenie, údržba ciest. Mesto si hádže tento horúci zemiak s p. Borosom Štefanom už x rokov. Osvetlenie tam nie je preto, lebo cesty patria p. Borosovi. Jedná sa o tesnú blízkosť areálu TK, kde návštevníci hlavne v zimnom období chodia z TK do ubytovacích zariadení po úplnej tme /príloha č. 2/. x
11Turisticky zatraktívniť cesty Kurtaserská, Čičovská a Poľovnícka /zlepšiť kvalitu ciest, chodníkov, zelené porasty/. Inšpiráciu hľadať napr. vo Veľkých Dvorníkoch /Zabudovať do koncepcie rozvoja CR v meste/x
12Zatraktívniť Promenádnu ulicu – možnosť celoročného využitia /napr. ľahkým prekrytím/ x
13Vytvárať tradičnú atrakciu v meste, ako napr. archeologický skanzen, ukázať históriu mesta a regiónux

Koncepčné dlhodobé riešenia nápadov vo Veľkom Mederi.

Prezývka:
Hodnotenie:
Váš názor:

Nápady, ktoré je možné vo Veľkom Mederi riešiť v pomerne krátkom čase.

číslonázovdátum realizáciezrealizovanýnezrealizovaný
1Podhájska je vážna konkurencia Veľkému Mederu. Ing. Barcai, riaditeľ TK Podhájska svojou 12 ročnou každodennou systematickou prácou v areáli TK Podhájska má výsledky . Doporučujeme návštevu TK Podhájskax
2Doporučujeme zmeniť systém riadenia TK. Zjednodušiť ho na zodpovednú osobu - riaditeľa, nájsť ju a finančne podľa zásluh motivovať. Dozorná rada TK aj z podnikateľov v CR. Systém riadenia TK naštudovať v Maďarsku, a v Podhájskej a pod., stanoviť ho vo Veľkom Mederi.x
3Vo VM na území mesta nevidno pôsobenie peňazí získaných za 35 rokov z cestovného ruchu - ulice, chodníky, osvetlenie, parky a pod. – kam išli tie peniaze? Mestečko pôsobí príliš jednoducho. Motivácia obyvateľov, napr. vyhlásenie súťaže o najkrajšiu ulicu alebo o rekonštrukciu domu, záhrady....x
4Peniaze získané z CR /daň za ubytovanie, nehnuteľností jej častí pracujúce v prospech CR a pod. / vrátiť do CR a nie za ne budovať na opačnom konci mesta kanalizáciu, vodovod, osvetlenie a podobne. Stanoviť lokality a ich priority, úroveň, ktorých je potrebné pozdvihnúť (Zákon 91/2010 Z.z. o CR)x
5Ukážkovo na Slovensku zapojiť Rómov žijúcich na území mesta do aktívneho života v meste. Fungovalo to aj v socializme. Zainteresovať ich na čistote - zametanie ulíc a pod. x
6Zainteresovať mestskú políciu internými zákonmi mesta na kontrole ubytovacích zariadení. Týmto vyvinúť postupný tlak na ubytovateľov, aby legalizovali podstatnú časť príjmov z ubytovania. Vyplýva to zo zákona o príjmoch, len treba stanoviť kontrolné mechanizmy mestom. Ubytovatelia to budú rešpektovať. Zákon 91/2010 Z.z. o CR je motiváciou – čím vyšší výber poplatkov za prenocovanie, tým vyššia dotácia z príslušného ministerstva.x
7Progresívniť dane z nehnuteľností v tesnej blízkosti TK pre majiteľov pozemkov, na ktorých nič nerobia, lebo sa im nechce, alebo len tak čakajú, pokiaľ pozemky zdražia, aby ich potom mohli predať . Príkladom je p. Kulcsár z Dunajskej Stredy, vlastník 1,3 ha pozemku pri vstupnej rampe na parkovisko TK. Progresivita dane z nehnuteľnosti /pozemok - orná pôda /by mala byť stanovená až na hranicu, za jej majiteľ ju bud´ predá následnému investorovi, alebo začne na nej investovať s tým, že výnosy z činnosti budú väčšie na danom pozemku, ako platenie dane z nehnuteľnosti – aj potom bude platiť dane z budov pozemkov, ale tie nastaviť tak, že sú inšpirujúce investovať. Riešiť od 1.1.2011 pred vydaním výmerov na aktuálny rok.x
8Daňami z nehnuteľností donútiť súčasného majiteľa rozostavaného hotela na parc. č. 4195/2, aby ho dostaval, alebo zbúral – strašný moment pre návštevníka TK.x
9Stanoviť pracovnú náplň odd. cestovnému ruchu.x
10Sfunkčniť komisiu pre rozvoj CR /bod 3 Vášho letáku/ stanoviť jej právomoci a zodpovednosti samostatným štatútom. Zloženie komisie.x
11Stanoviť zoznam ekonomických ukazovateľov z činnosti CR a tie do 25. následného mesiaca zverejniť - návšteva TK - všetky ekonomické ukazovatele TK /majetok mesta/ - príjmy daní z ubytovania - príjmy z prenájmu TK pre mesto – ked´ neplatí TK, vymeniť vedenie.x
12Navrhnúť systém bezpečnosti v meste, aby sa návštevník cítil vo VM bezpečne.x
13Vylepšenie separovania, triedenia komunálneho odpadu, vyňatie PET odpadu, podstatná časť objemu komunálneho odpadu, hlavne v lete v rámci mesta. Svojim objemom PET odpad zvyšuje objem komunálneho odpadu a tým aj jeho cenu, ktorú musí zaplatiť občan.2011x
14Stanoviť jednotný spôsob propagácie CR na území mesta - zainteresovať podnikateľov - využiť vplyv združenia ubytovateľov a podnikateľov na všetkých podporiť ho /ten vplyv/, čo sa doteraz nepodarilo.
15Získať späť poľského a mladého českého turistu. Mladý český turista nevie nič o VM - zainteresovať podnikateľov na území mesta.x
16Informačná kancelária – pri Bille.x
17Dostavať, skolaudovať, a otvoriť novú časť TK v zmysle projektov, rozpočtov a termínov, ktoré mohutný aparát okolo tejto stavby zabezpečoval. Toto je Vaša obrovská osobná zodpovednosť voči obyvateľom VM - ktorí toto od Vás očakávajú. 03/2011x
18Zlepšiť kvalitu komunikácie pracovníkov TK s návštevníkmi, konzultácia s ubytovateľmi o požiadavkách hostí. Ubytovatelia majú informácie - prístup k návštevníkom. Nezvládnuté predlžené víkendy, slabé kultúrne leto a pod.x
19Je potrebné riešiť internými predpismi mesta majiteľov ubytovacích zariadení v areáli pred TK , aby sa prihlásili ako tvorcovia komunálneho odpadu aspoň na 6 mesiacov počas letnej sezóny, pretože v tých domoch bývajú celé leto, tvoria odpad, zanášajú ním nádoby na separovaný odpad, a ked´ ich zaplnia, kladú tento odpad mimo tieto nádoby no a to vyzerá hrozne. Táto situácia bola v r. 2010.x
20Vybudovať chodník na Čičovskej ceste až po Slnečnú. Nevedie tam žiadna pešia komunikácia. Chodci sú nútení používať frekventovanú vozovku štátnej cesty. Jedná sa vlastne o pripojenie rozvíjajúcej sa časti VM pracujúcej v CR . x
21Využiť a zlepšiť existujúce možnosti športového štadiónu - squash - rodiny s deťmi a mládež - tenisové kurty, tenisová hala - a prepojiť TK so športovým areálom cez lesopark chodníkom - využiť prostriedky získané z predaja pozemku pod TESCO, vypracovať projekty.x
22Riešiť otázku prepravy hostí a domácich po meste - vláčik06/2012x

Nápady, ktoré je možné vo Veľkom Mederi riešiť v pomerne krátkom čase.

Prezývka:
Hodnotenie:
Váš názor: