Komisia pre rozvoj CR 2018-2022

VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Komisia pre rozvoj cestovného ruchu pri M.Ú. Veľký Meder

Komisia pre rozvoj cestovného ruchu

Predseda komisie
* Ing. Peter Balázs
peter.balazs@velkymeder.sk

Členovia
* Mgr. Albín Varga
albin.varga@velkymeder.sk
* Darina Sobeková
darina.sobekova@velkymeder.sk
* Viktória Ambrus
penzion@.sk
* Ing. Martin Varga
c@gmail.com
* Ing. René Rojko
* Pavol Tarcsi

Hodnotenie činnosti Komisie pre rozvoj cestovného ruchu za obdobie 2014 - 10/2018

Motto: Čas je neúprosný.....

Hodnotenie činnosti Komisie pre rozvoj cestovného ruchu za obdobie 2011 - 2013 je jednoduché:
- komisia neplní svoje základné povinnosti vyplývajúce z materiálu
ZÁSADY PRE ZRIAĎOVANIE A ČINNOSŤ STÁLYCH KOMISIÍ A VÝBORU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA VEĽKÝ MEDER
- 1x štvrťročne nezasadá
- predseda komisie nepredkladá ročné správy o činnosti komisie
- správu o činnosti komisie za r.2012 predložil predseda komisie ústne v znení, citujem zápisnicu zo zasadnutia MsZ zo dňa 01.02.2013
"Ing. Ildikó Dobis, predseda komisie cestovného ruchu informovala zastupiteľstvo ústne. Hovorila o dôležitosti spolupráce zúčastnených v cestovnom ruchu a marketingu, chýba jej funkcia referenta cestovného ruchu na mestskom úrade. Konštatovala zlepšenie vzťahov medzi termálnym kúpaliskom a Združením ubytovateľov a vymenovala niektoré aktivity komisie ako napr. návrh rekonštrukcie chodníka na Poľovníckej ulici."
KONŠTATOVANIE:
Za takúto činnosť a takéto výsledky by som sa hanbil chodiť po uliciach Veľkého Mederu a stretával niekoho zo 400 ubytovateľov v meste. Nezainteresovaný človek na cestovnom ruchu vo Veľkom Mederi z Vašej výročnej správy pani predseda musí mať dojem, že vo Veľkom Mederi v cestovnom ruchu je všetko v poriadku a už nám chýba len nejaký referent - máte predstavu komu bude tento referent čo referovať a kto ho bude počúvať? Naozaj tu v cestovnom ruchu nemáme čo riešiť? Nemáme nápady, návrhy? Nevieme ich presadzovať? Nemáme skúsenosti v práci v cestovnom ruchu p. Győry? Potrebuješ Holanďanov aby Ti radili? Uvedom si svoje práva a povinnosti a hlavne zodpovednosť vyplývajúce z Tvojho dvojročného členstva v tak významnej komisii. Budeš chcieť byť členom KCR aj následnom volebnom období? Potrebujete návrhy, nápady, témy na Vaše zasadnutia? Ak áno, tak povedz, ale najprv aj tak musíte zasadať aspoň 1x štvrťročne.
NÁVRH NA OPATRENIE:
Vážená komisia (celá). V zmysle Vášho práva sa nechajte na Váš návrh vymeniť Mestským zastupiteľstvom. Vo Veľkom Mederi je dosť šikovných mladých ľudí, ktorí Vás bez problémov nahradia.
autor

Základné vymedzenie poslania komisie MsZ

Komisia pre cestovný ruch
Poradná funkcia:
1.  Vypracovávať stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupitel'stva napr. k činnosti TERMAL s.r.o. a aktérov CR, výška a spôsob výberu ubytovacieho poplatku, rozpočet pre rozvoj CR.
Iniciatívna funkcia:
1. Poskytovať súčinnosť pri realizácii, aktualizácii a vyhodnocovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Veľký Meder. 
2. Plánovanie a rámcová príprava rozvojových projektov so zreteľom na oblasť cestovného ruchu s možnosťami využitia fondov EÚ a dotácií zo ŠR. 
3. Sledovanie výziev na vypracovanie projektov.
4. Spolupodieľanie sa na vytváraní trvalých sietí spolupráce – partnerstiev na národnej a nadnárodnej úrovni. 
5. Príprava návrhov na zabezpečovanie aktívnej propagácie mesta vo vzťahu k verejnosti (návštevníkom, turistom, investorom, zahraničiu…).
6. Spolupodielanie sa na ideovej príprave prezentačných materiálov, prezentačných podujatí a workshopov.
7. Získava podnikateľské subjekty pre podporu cestovného ruchu a propagácie mesta na Slovensku a v zahraničí.
8.  Príprava podkladov na kategorizáciu ubytovacích zariadení.
9.  Príprava kalendára podujatí v meste.
10.  Príprava rozpočtu na podporu cestovného ruchu.
Kontrolná funkcia:
1. Monitoring  činnosti a prác pri realizácii projektov ako aj pri  vyhodnocovaní implementácie ako i výsledkov projektov.
2. Monitorovanie plnenia cieľov PHSR a Akčných plánov z nej vyplývajúcich.
3. Monitorovanie účinnosti výberu ubytovacieho poplatku.
4. Monitorovanie čerpania rozpočtu na podporu cestovného ruchu. 

Prehľad o zasadnutiach Komisie pre rozvoj CR v období 2011 - 2014

Rok1.zasadnutie2.zasadnutie3.zasadnutie4.zasadnutieRočná správa o činnosti
2011uskutočnenéuskutočnenéuskutočnenéneuskutočnenénepredložená
2012uskutočnené uskutočnenéneuskutočnenéneuskutočnenépodaná ústne 03.02.2013
2013neuskutočnenéuskutočnenéneuskutočnené
2014

ZDROJ: Zápisy zo zasadnutí Odborných komisii sú uložené u Zástupcu primátora a sú k nahliadnitiu

Návrhy a nápady: Komisia pre rozvoj cestovného ruchu pri mesto Veľký Meder.
Predseda komisie Ing. Dobis Ildikó

číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1
2
3

Posledná zmena 19.04.2013 Miško