VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Oblastná organizácia cestovného ruchu

ŽITNÝ OSTROV - CSALLÓKÖZ

Založená 23.02.2012

http://www.ostrovzitny.sk

Odkaz pre Vás,  Ing. Balázs Peter- predseda predstavenstva a zároveň výkonný riaditeľ organizácie.

E-mail: riaditel@ostrovzitny.sk

Vážený pán inžinier,
na základe skúsenosti s propagáciou cestovného  ruchu tak významnej oblasti na Slovensku  ako je Žitný ostrov,  dovoľte niekoľko pripomienok k Vašej práci.
Podľa môjho uvažovania, tak ako sú vnímané Oblastné organizácie cestovného ruchu, bude potrebné na Vašej úrovni sa sústreďovať na zber všetkých údajov, prospektov o dianí vo " Vašej OOCR ". Tieto si prostredníctvom všetkých členov OOCR sústreďujete a na akcii, ako je napr. Ferien Messe Wien 2014 sa prihlásite ako oblastná organizácia CR na SACR s tým, že chcete prezentovať "svoj"  región na príslušnej výstave.
Takýto postoj v budúcnosti  záujme SACR k štátom podporovaným subjektom - čo ste, aby sa  v rámci regiónu propagovali. To,  že sme sa s regiónom, ktorému ste zatiaľ " dievča pre všetko " nezúčastnili ako región aj vo Viedni, v Brne, v Bratislave, Vám bude raz v krátkej budúcnosti zo strany štátnych orgánov určite vytknuté. Dá sa tomu rozumieť?
autor

OOCR Žitný ostrov - Csallóköz - Združenie miest, obcí a podnikateľských subjektov

- mesto Veľký Meder
- mesto Dunajská Streda
- mesto Šamorín
- obec Gabčíkovo
- obec Kyselica
- obec Orechová Potôň

Podnikateľské subjekty
- Termal s.r.o.Veľký Meder
- THERMALPARK DS, a.s. Dunajská Streda
- OZ Kukkonia
- Veľkomederské združenie turizmu

Orgány združenia

a) Valné zhromaždenie
b) Predstavensto

Ing. Pavol Molnár - predseda predstavenstva
Mgr. Somogyi Gabriel  - podpredseda predstavenstva

c) Dozorná rada
Ing. Tibor Križan - člen dozornej rady

d) Výkonný riaditeľ
Ing. Balázs Peter -  výkonný riaditeľ

Oblasti činnosti - poslanie OOCR

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradenstvo - konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j) zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
q) môže zriadiť, alebo založiť turisticko - informačnú kanceláriu,
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Register zrealizovaných nápadov OOCR ŽITNÝ OSTROV - CSALLÓKÖZ
číslonápadvznik nápadudátum zrealizovaniaregistrátornápad podporil
1Predstavenie zástupcom Poľského cestovného ruchu možnosti cestovného ruchu na Žitnom ostrove. Očakávania: postupné zvyšovanie záujmu Poľského turistu o tento región.01.05.201305.06.-07.06.2013ing.Molnárpodnikatelia mesta a okolia: Slovakia ring, Sanvin, Primavin, Hotel Orchidea, Vodné dielo Gabčíkovo
2
3