A képviselői testület etikai kódexe

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A MEGVALÓSÍTOTT ÖTLETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN

Etikai kódex a Nagymegyri képviselői testület tagjai számára

Mi, Nagymegyer város megválasztott képviselői, tudomásul vesszük,
hogy a választási  mandátumunk ideje alatt az etikai normákat együtt, kéz a kézben tartjuk tiszteletben,
tudomásul vesszük, hogy elengedhetetlen a választóink bizalma ahhoz, hogy feladatainkat eredményesen teljesítsük,
meggyőződésünk, hogy az etikai kódex támogatása helyi szinten hozzájárul az önkormányzati tisztviselők és a lakosság közti bizalom felépítéséhez, hangsúlyozva azt, hogy az egész közösségnek részt kell vennie a bizalom helyreállításában, valamint a polgárság és a média feladatainak megerősítésében,
csatlakozunk ehhez az Etikai kódexhez, és kijelentjük, hogy megbízatásunk lejártáig ez szerint cselekszünk.

I.
cikkely - Alapvető rendelkezések
Ezen etikai kódexben szereplő „funkció¨-k alatt Nagymegyer város polgármestere (továbbiakban „polgármester¨) és a Nagymegyeri önkormányzati képviselők (továbbiakban „képviselő¨) a megbízatás ideje alatti jogaira értendő, melyet közvetlenül Nagymegyer város (továbbiakban „város¨) lakosaitól kaptak, valamint az összes feladatra, funkcióra és teljesítményre, melyet megbízatásuk ideje alatt végeznek el.

II.
cikkely - Jog és közérdek
1.     A polgármester és a képviselő megbízatásukat mindig a törvény keretein belül végzik.
2.     A feladatainak ellátásában mindig a köz érdekeit szolgálják, és tartózkodnak minden olyan cselekedettől, amely aláásná megbízatásuk hitelességét.
3.     A polgármester és a képviselők funkciójuk gyakorlása ideje alatt, minden körülmények között úgy kell, hogy viselkedjenek, hogy megőrizzék hitelességüket.

III. cikkely
- Etikai alapelvek
1.      A polgármester és a képviselők feladataikat teljesen pártatlanul és a döntéseket, intézkedéseiket felelősséggel végzik. Nem élnek vissza helyzetükkel és megbízásuk alatt funkciójukat sem közvetlenül, sem közvetve nem használják személyes érdekükben.
2.      A polgármester és a képviselők tartózkodnak az olyan megnyilvánulásoktól, viselkedéstől, amely közvetlenül, vagy közvetve kedvezne személyes érdeküknek, családtagjainak, közvetlen vagy közvetett anyagi javakat, előnyöket juttatna természetes illetve jogi személyek számára.
3.      A polgármester és a képviselők mérlegelési jogkörük gyakorlása során kizárólag törvényesen, személyes elfogultság vagy előítélet nélkül kell, hogy döntsenek. Tartózkodniuk kell olyan döntések meghozatalától, amelyek közvetlenül, vagy közvetve saját magukat, családtagjaikat, vagy más természetes vagy jogi személyt egyéni haszonhoz juttatna.
4.      A polgármesternek és a képviselőknek részletes információval és tényekkel kell rendelkeznie arról, hogy mi vezette őket az egyes határozat meghozatalához, és ezen határozat, megfelel a rá vonatkozó, kötelező, általános érvényű jogszabályoknak.
5.      A hatáskörök kialakítása után a polgármester és a képviselők tiszteletben tartják az összes többi tisztségviselő és a városi alkalmazott jogait. Nem segítenek más tisztségviselőket, vagy városi alkalmazottakat abban, hogy azok ne engedelmeskedjenek, vagy megsértsék ezen etikai kódexben leírt elveket.
6.      Szavazás esetén nem azaz irányadó, hogy ki javasolta, vagy kinek a részére előnyös a határozat, hanem az, hogy a határozat igazságos-e. Nem térnek ki a felelősség alól azzal, hogy könnyedén veszik a szavazást, vagy egyszerűen tartózkodnak.
7.      A polgármester és a képviselők nem használják ki helyzeti előnyüket, és nem tesznek személyes ígéretek olyasmire, amivel eljátszanák becsületüket.
8.      A polgármester és a képviselők politikai funkciójukat összhangban a természetes erkölcsi rendszerrel a közjó érdekében látják el. Felelősségérzetükkel példát mutatnak a többi városlakónak, és tágabb értelemben az összes embernek az államban. Tetteikkel mutatják, hogy lehetséges összeegyeztetni a hatóságot a szabadsággal, és a személyes kezdeményezéseket a közjó érdekében tudják felhasználni.

IV. cikkely - Vagyoni, pénzügyi és egyéb javak bevallása
1.     A polgármester és a képviselők évente írásbeli vagyonnyilatkozatot tetszek az előző naptári évre vonatkozóan külön jogszabály1szerint, melyet ezen dokumentum 1. melléklet 1. cikkelye tartalmaz. A polgármester megbízatásának lejárta után egy évvel írásbeli nyilatkozatot tesz, külön jogszabály1 szerint, melyet ezen dokumentum 2. melléklete tartalmaz.

2.     A polgármester és a képviselők vagyoni helyzetüket kinyilatkoztathatják a Fair-play szövetség által kidolgozott vagyonnyilatkozat szerint is, melyet ezen dokumentum 3. melléklete tartalmaz.
3.     A polgármester és a képviselők közzétehetik vagyonnyilatkozatukat, de közben tiszteletben kell tartaniuk ezen irányelv jogszabályait.
4.     A beadott nyilatkozatokat a közérdek védelmében bizottság tartja nyilván, de hozzáférhetőek a nyilvánosság számára is, bizonyos jogi előírások mellett2.
_________________________________________________________________________________________________
1 Alkotmányjogi törvénykönyv 357/2004a közhivatalt betölők védelméről szóló törvény,
2 Pl. Alkotmányjogi törvénykönyv 357/2004 a közhivatalt betölők védelméről szóló törvény, 211/2000 törvény- az információkhoz való szabad hozzáféréshez való jogról szóló módosítotttörvény
__________________________________________________________________________________________________

V. cikkely
- Összeférhetetlenség
1.     A polgármesterés a képviselők mérlegelési jogkörük gyakorlása közben, mindig a közérdek és a társadalom javára kell, hogy döntsenek. Gondoskodniuk kell arról, hogy döntéseik ne legyenek hatással sem közvetlenül, sem közvetve Önmagukra, közeli családtagjaikra, sem más természetes, vagy jogi személyre.
2.     Ha a polgármester, vagy valamelyik képviselő közvetlenül vagy közvetetten érintett valamilyen ügyben, amit az aktuális közgyűlésen éppen vitatnak, azt előre közölnie kell a testület többi tagjával, mielőtt elkezdenek róla beszélni. Valamint a vitában és a szavazásnál tartózkodnia kell ezeknél a kérdéseknél.

VI. cikkely - Érdekellentétek
1.     A polgármesternek és a képviselőknek be kell tartania az összes rájuk vonatkozó törvényt, melyek általános érvénnyel korlátozzák megbízatásuk alatt más megbízások és egyéb feladatok végzését. Ugyanakkor nem gyakorolhatnak funkciókat, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják őket tisztviselői feladataik ellátása során.

VII. cikkely
- Adományok és korrupció
1.     A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a meghatározott jogszabályt sérti vagy illegális. Amennyiben tudomást szereznek az ilyen viselkedésről, értesítik az illetékes hatóságokat.
2.     A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt nem fogadnak el, vagy nem igényelnek aktívan vagy passzívan bármilyen ajándékot, szolgáltatást, pénzt vagy más előnyöket. A polgármester és a képviselők funkciójukra való tekintettel, ha hivatalos rendezvényeken kapnak ajándékokat vagy anyagi javakat, ezeket be kell jegyezni egy külön nyilvántartásba a városban, és mint az állami forrásokat, közérdekű célra kell használni.

VIII. cikkely
- Közhatalommal való visszaélés
1.      A polgármester és a képviselők felügyelik az önkormányzati költségvetést, mégpedig úgy, hogy betartják a pénzügyi fegyelmet, amely garantálja a közpénzek kezelését az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint.
2.     Megbízatásuk idején a polgármester és a képviselők nem élnek vissza a közpénzekkel és a város tulajdonával. Tartózkodnak minden olyan cselekedettől, ami közvetlenül vagy közvetve ezen források hozzáférését saját, közvetlen környezetük, vagy bármely más természetes vagy jogi személyek számára teszi lehetővé.
3.     A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt soha nem használnak fel kapott információt arra a célra, hogy Önmaguknak, közvetlen környezetüknek, vagy bármely más természetes vagy jogi személynek személyes nyereséget biztosítsanak.
4.      A polgármester és a képviselők a feladataikat a leghatékonyabb és legelőnyösebb módon végzik. Azt is felügyelik, hogy a város alkalmazottai ugyanezt tegyék.
5.     A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt nem végeznek semmilyen olyan tevékenységet, vagy hoznak olyan döntéseket, melyek mandátumuk lejárta után előnyben részesítené őket bármiben.

IX. cikkely 
- Ellenőrzés
1.     A polgármester és a képviselők felügyelik a közpénzek és a város vagyonának kezelését az ide vonatkozó általános jogszabályok alapján.
2.     A polgármester és a képviselők nyíltan és átlátható módon segítik az estleges ellenőrző intézkedéseket, amelyeket belső, vagy külső szabályozási hatóságok végeznek az erre vonatkozó jogszabály szerint.

X. cikkely
  -  Információk és határozatok nyilvánosságra hozása
1.     A polgármester és a képviselők mandátumuk ideje alatt felelősséggel tartoznak minden városlakónak, beleértve azokat is, akik nem rájuk szavaztak.
2.     A polgármester és a képviselők mindig fel vannak készülve arra, hogy vállalják a felelősséget az általuk meghozott döntéseik után, és igazolják, hogy ezen döntések a közérdek előnyére szolgálnak. Nem tartanak vissza semmilyen információt vagy cselekedetet, hacsak erről külön törvény másként nem rendelkezik.
3.     A polgármester és a képviselők hozzáférhetővé kell, hogy tegyék azokat a nyilvánosságot érintő információkat, melyek kapcsolatban vannakfeladatkörükkel és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. Teszik mindezt az erre vonatkozó törvények szerint.
4.     A polgármester és a képviselők támogatnak minden olyan intézkedést, amelyek növelik hatáskörük nyitottságát, átláthatóság a lakosság számára mandátumuk ideje alatt, valamint az önkormányzat működése során.

XI. cikkely
-  Városi alkalmazottak felvétele és értékelése
1.     A városi alkalmazottak toborzásánál és kinevezésén a polgármester és esetleg a képviselők is, ha részt vesznek ebben a folyamatban, kizárólag olyan egyént választanak, akinek szakmai képességei és készsége összhangban vannak a város igényeivel és elveivel.
2.      Az alkalmazottak teljesítményét és magatartását a polgármester és a képviselők elfogulatlanul és részrehajlás nélkül, objektíven, átláthatóan és az itt alkalmazandó jogszabályokkal összhangban ítélik meg, és ezeket az értékeléseket készek megmagyarázni és igazolni.

XII. cikkely
  -  A városi alkalmazottak feladatainak tiszteletben tartása
1.     A polgármester és a képviselők megbízatásuk alatt tiszteletben tartják a város alkalmazottainak feladatait, kötelességeit és elfogulatlanul rendelkezésükre bocsájtják a számukra szükséges azon információkat, melyek feladataikkal kapcsolatosak.
2.      A polgármester és a képviselők semmilyen körülmények között nem kérik a város alkalmazottaitól azt, hogy elhanyagolják, vagy megkerüljék a meglévő jogszabályokat annak érdekében, hogy közvetlen vagy közvetett haszonhoz jussanak ők maguk, közvetlen környezetük, vagy más természetes vagy jogi személy.
3.      A polgármester és a képviselők támogatják a városi alkalmazottakat abban, hogy hatékonyan és rugalmasan működjenek, értendő ez alatt a pozitív megerősítés.

XIII. cikkely
  -  Együttműködés a médiával
1.     A polgármester és a képviselők a média alkalmazottainak azon kérdéseire, melyek a munkájukkal kapcsolatosak nyíltan és teljes terjedelemben válaszolnak. Minden információt megadnak feladataikkal kapcsolatban, kivéve olyanokat, melyeket bizonyos jogszabályok megtiltanak.

XIV. cikkely -
Irányadó szabályok a választási kampány ideje alatt
1.       A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt nem használják a választási kampányra sem a város anyagi, sem vagyoni tulajdonát sem Önmaguk, sem más jelöltek érdekeiben.
2.       A polgármester és a képviselők megbízatásuk ideje alatt nem kényszerítik semmilyen módon a város lakosságát arra, hogy saját akaratukkal ellentétesen voksoljanak a választásokon.
3.       A polgármester és a képviselők nem törekszenek úgy megszerezni a választópolgárok szavazatait, hogy más jelöltet rágalmaznak. Nem alkalmaznak erőszakot, vagy megfélemlítést, nem bíznak meg senkit azzal, hogy megsértse a választási jogszabályokat, hogy ezzel módosítsa a választás eredményeit, valamint nem ígérnek anyagi-, vagy egyéb ajándékot a jövendőbeli kinevezésükre hivatkozva.

XV. cikkely
- Közös rendelkezések
1.     A polgármester és a képviselők fenntartják, ápolják és ismerik a törvényeket, különösen azokat, amelyek a helyi önkormányzatra vonatkoznak.
2.     A polgármester és a képviselők a szabad választásokon a lakosság által rájuk ruházott megbízatást. Biztosítják a város jó hírét és megfelelő működését. Reálisan értékelik a város vezetőségében rejlő lehetőségeket.
3.     A polgármester és a képviselők mindig hivatalos minőségben viselkednek. Nyilvánosságra és a testületi ülésekre is udvariasan és felkészülten járnak. Az önkormányzati ülésekre mindig felkészülten érkeznek.
4.     A polgármester és a képviselők részt vesznek a demokratikus társadalom kiépítésében azzal, hogy erősítik az önkormányzati rendszert.
5.     A polgármester és a képviselők azonosulnak ezen etikai kódexxel, és a feladataik ellátásával fel vannak készülve arra, hogy ezen szabályok szerint végezzék azokat. Támogatják az összes intézkedést azzal, hogy tájékoztatják a nyilvánosságot a médiákat és a város alkalmazottait ezen etikai kódex szabályzatával, támogatják és betartják azon elveket, melyeket tartalmaz.

6.      Ezt az etiaki kódexxet el lehetne fogadnia Nagymegyeri városi képviselői testület által a következő önkormányzati választások előtt.
a szerző

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Veľký Meder

My, občanmi volení predstavitelia mesta Veľký Meder,
s vedomím, že rešpektovanie mandátu voliteľov ide ruka v ruke s rešpektovaním etických štandardov;
s vedomím, že dôvera obyvateľov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní plniť svoje úlohy efektívne;
s presvedčením, že podpora kódexu správania sa pre volených reprezentantov na lokálnej úrovni prispieva k budovaniu dôvery medzi komunálnymi predstaviteľmi a obyvateľmi;
zdôrazňujúc, že celá verejnosť musí byť zapojená do procesu obnovovania atmosféry dôvery a posilnenia úlohy obyvateľov a médií;
sa hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním pri výkone svojich mandátov budeme riadiť.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora mesta Veľký Meder (ďalej len ,,primátor¨) a výkon mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi (ďalej len ,,poslanec¨), ktorý získali priamymi voľbami od obyvateľov mesta Veľký Meder (ďalej len ,,mesto¨) a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu svojich mandátov.

Čl. 2
Prvenstvo práva a verejného záujmu
1. Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.
2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôvery hodnosť ich mandátu.
3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta.

Čl. 3
Etické princípy
1. Primátor a poslanci plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
2. Primátor a poslanci sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit.
3. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa primátor a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby ani iné fyzické osoby alebo právnické osoby s cieľom získať priamy, alebo nepriamy osobný prospech.
4. Primátor a poslanci sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Pri výkone funkcie primátor a poslanci rešpektujú právomoci a práva ostatných volených predstaviteľov a všetkých zamestnancov mesta. Nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom alebo zamestnancom mesta porušovať alebo nedodržiavať pri výkone funkcie princípy, stanovené v tomto kódexe.
6. Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa tohto, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
7. Primátor a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.
8. Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným obyvateľom mesta a v širšom poňatí aj obyvateľom štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mesta a verejného blaha.

Čl. 4
Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov
1
. Primátor a poslanci každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym predpisom 1 v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto smernice. Primátor po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podáva písomné oznámenie v súlade s osobitným právnym predpisom 1 v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto smernice.
2. Primátor a poslanci môžu svoje majetkové pomery oznámiť aj formou majetkového priznania vypracovaného Alianciou Fair-play podľa prílohy č. 3 tejto smernice.
3. Primátor a poslanci môžu zverejniť oznámenie podľa odseku 1 a 2 tejto smernice, pričom rešpektujú osobitné právne predpisy a dbajú na ich dodržiavanie.
4. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2 Napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov; zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 5
Konflikt záujmov
1
. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí primátor a poslanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to,aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
2. Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Primátor a poslanci sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach. 

Čl. 6
Nezlučiteľnosť funkcií
1. Primátor a poslanci dodržiavajú všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

Čl. 7
Dary a korupcia
1. Pri výkone funkcie sa primátor a poslanci zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa  o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.
2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Primátor a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

Čl. 8
Zneužitie funkcie verejného činiteľa
1
. Primátor a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pri plnení svojich povinností primátor a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky, ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
3. Primátor a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mesta postupovali rovnako.
5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.

Čl. 9
Kontrola
1
. Primátor a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pri výkone svojich funkcií postupujú primátor a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

Čl. 10
Zverejňovanie rozhodnutí a informácií
1
. Primátor a poslanci sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú všetkým obyvateľom mesta, vrátane tých, ktorí ich nevolili.
2. Primátor a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mesta za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.
3. Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti týkajúcim sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácie, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom.
4. Primátor a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy.

Čl. 11
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta
1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta budú primátor a príp. aj poslanci, ak sú tohto procesu účastní, postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb mesta.
2. Výkony a správanie sa zamestnancov budú primátor a poslanci posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Tieto posúdenia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť.

Čl. 12
Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta
1
. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.
2. Primátor a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.
3. Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

Čl. 13
Spolupráca s médiami
1
. Primátor a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

Čl. 14
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň
1
. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta.
2. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mesta,ani iných volených predstaviteľov a hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.
3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

Čl. 15 Spoločné ustanovenia
1
. Primátor a poslanci zachovávajú, ctia a poznajú právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú oblasť samosprávy.
2. Primátor a poslanci si vážia mandát zverený im na základe slobodných volieb obyvateľmi mesta. Dbajú na riadny chod celej samosprávy. Realisticky hodnotia možnosti výkonných orgánov samosprávy.
3. Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. Na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení.
4. Primátor a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
5. Primátor a poslanci sa stotožňujú s princípmi tohto Etického kódexu a pri výkone svojich funkcií sú pripravení riadiť sa jeho ustanoveniami. Podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov mesta s ustanoveniami tohto Etického kódexu a podporujú a rozširujú dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

6. Tento Etický kódex by mohol byť prijatý Mestským zastupiteľstvom pred následujúcimi voľbami do samosprávy mesta Veľký Meder.
autor