VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Mestské zastupiteľstvo - MsZ - Veľký Meder

Vo funkcii od 12/2010

Postavenie Mestského zastupiteľstva pri tvorbe a realizácii nápadov.

Všeobecne platné:
- Postavenie a postoje členov Mestského zastupiteľstva (ďalej iba MZ) vo vzťahu k vzniku a realizácii nápadov je veľmi dôležité.

- Jednotlivý členovia Mestského zastupiteľstva prijímajú podnety na nápady od občanov - svojich voličov a ostatných. Tieto spracované nápady predbežne prejednajú s jednotlivými členmi MZ a primátorom mesta. Potom si môžu  nechať schváliť nápad formou poslaneckého návrhu Mestským zastupiteľstvom. Nasleduje realizácia.

- Aj poslanci Mestského zastupiteľstva môžu mať nápady, ktoré zrealizujú

ROK 2013 JE UZATVORENÝ

ROK 2014 - POSLEDNÝ ROK MANDÁTU

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Veľký Meder na 1. polrok 2014

Všetky predkladané a na prerokovanie určené materiály je potrebné pripraviť a odovzdať vedúcemu správneho oddelenia, alebo prednostovi MsÚ. Všetky organizačné a technické podmienky predkladania materiálov obsahuje rokovací poriadok MsZ.
Schválený program rokovaní MsR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb Mesta Veľký Meder. Predložený plán zasadnutí MsR a MsZ na I.polrok 2013 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2012.

*Prehľad o obsahu zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo zápisnic a  uznesení jednotlivých zasadnutí, podľa bodov, ktoré riešia otázky spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi, počínajúc rokom 2011.

Vybrané všetky body týkajúce sa cestovného ruchu a veci spojených s ním.

Vybrané všetky body týkajúce sa cestovného ruchu a veci spojených s ním

Vybrané všetky body týkajúce sa cestovného ruchu a veci spojených s ním

Vybrané všetky body týkajúce sa cestovného ruchu a veci spojených s ním

Rok 2011 - Podľa Vás tu išlo o cestovný ruch vo Veľkom Mederi?

V roku 2011 Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prejednalo celkom 111 bodov spojených s "CESTOVNÝM RUCHOM".
Urobte si vlastný názor, čo sa vlastne v roku 2011 dialo.

Zápisy a uznesenia, v ktorých Mestské zastupiteľstvo ukladá riešenie tém, alebo ich berie na vedomie
Dátum zasadnutia MsZPrejednané otázky spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi.
ZASADNUTIE MsZ 22.12.2012 -ustanovujúce
22.12.20101./ Otvorenie
22.12.2010V súvislosti so zložením sľubu dňa 15. decembra zopakoval želanie konštruktívne spolupracovať s poslancami.
22.12.2010Informoval, že dňa 16. decembra v prítomnosti Ing. Rudického sa oboznámil s majetkom mesta, stavom účtov a platnými zmluvami a projektami mesta a prevzal agendu primátora. Postupne sa oboznamuje s materiálmi a bude sa snažiť v spolupráci s poslancami realizovať svoj volebný program. Je presvedčený, že úspešná môže byť dobrá spolupráca primátora, poslancov a úradu. V záujme toho do troch mesiacov pripraví personálny audit úradu a mestských podnikov. V rámci samosprávnej činnosti je za účasť občanov v diskusii ku každej prerokúvanej téme a za usporadúvanie zhromaždení obyvateľov mesta.
22.10.20103. Prerokovanie uznesení
22.10.2010V ďaľšom bode poslanci určili tajným hlasovaním navýšenie mesačného platu primátora mesta 1935,- eur o 27,69% ( 13-0-0).
ZASADNUTIE MsZ 04.02.2011
04.02.20115./ Voľba členov odborných komisií MsZ Pán primátor informoval o dohode, že zlúčené komisie budú mať 7 členov a komisie pôsobiace tak ako v predchádzajúcom období budú mať 5 členov. Komisia cestovného ruchu na návrh Ing. Ildikó Dobis bola schválená v zložení : Bitterová Zuzana, Bc. Győry Karol Varga Albin, Mgr. Wagner Rudolf (12 - 0 - 0)
04.02.2011V tejto časti programu Ing. Vargová v mene zväzu ubytovateľov vyslovila výhrady k tomu, že v niektorých komisiách väčšinu členov tvoria poslanci a aj v dozornej rade by mal byť len jeden poslanec a nemal by tam byť zamestnanec.
04.02.20117./ Cenník termálneho kúpaliska na r. 2011 Predložený materiál komentovala (príloha č. 2) spracovateľka Ing. Ildikó Dobis, konateľka Termál s.r.o. V diskusii Mgr. Laposová vyslovila obavy s možným dopadom na zníženie počtu prenocovaní, t.j. postih drobných ubytovateľov. Podľa Ing. Csémiho cenník by mal vychádzať z presne určeného plánu návštevnosti, obratu a splácania úverov. Pán Dobis vyslovil svoj nesúhlas s výhodami pre obyvateľov regiónu. Ing. Marta Vargová v mene ubytovateľov odporúča schváliť cenník, pretože ceny pre ubytovaných hostí sa nezvýšili. Po ďalšej krátkej diskusii predložený materiál bol schválený (11 - 0 - 1).
04.02.201111./ Voľba členov dozornej rady a konateľov spoločností založených mestom Pán primátor uviedol, že vo vedení termálneho kúpaliska chce zachovať plynulosť, preto navrhuje vymenovať za konateľa Ing. Ildikó Dobis a za riadiaceho konateľa Mgr. Juditu Lénárthovú. Pána Mikóczyho, vzhľadom na výsledky volieb a volebný program navrhuje odvolať k 31.3.2011. V prípade dozornej rady navrhuje schváliť Ing. Szilárda Botha zo Šamorína s medzinárodnými skúsenosťami s riadením firiem za predsedu dozorných rád a podľa dohody by členov schválili poslanci. V diskusii niektorí poslanci navrhli ponechať p. Mikóczyho vo funkcii až do dokončenia v súčasnosti prebiehajúcich investícií. Pán primátor v zásade súhlasil, upozornil však na to, že už aj marcový termín je kompromis z jeho strany. Pán Görföl by nerád videl nemederčanov v dozorných radách. Poslanci neschválili odvolanie Dénesa Mikóczyho z funkcie (5 - 0 - 7). V rámci diskusie Ing. Alexander Boros konštatoval, že je neetické , aby konateľ bol zároveň aj poslancom. Nasledovala tajná voľba 4 zo 6 kandidátov na post člena dozornej rady Termál s.r.o. Poslanci zvolili kandidátov Ivana Bobkoviča, Viliama Görföla, Mgr. Zalána Kórósiho a Rolanda Šušíka. V rámci diskusie p. Karol Györi vyslovil nesúhlas s tým, že členmi dozornej rady sa stali až traja poslanci, tým vlastne budú kontrolovať sami seba. Následne poslanci hlasovali spolu o navrhnutom predsedovi a 4 kandidátoch dozornej rady Termál s.r.o. Tento návrh nebol schválený (4 - 0 - 8).
04.02.2011Pán primátor oznámil, že nakoľko tento jeho kompromisný návrh nebol schválený, bude musieť dozrieť na činnosť s.r.o. osobne, zároveň však výrazne znižuje právomoci konateľov. Dozorná rada bude pracovať v doterajšom zložení.
04.02.2011V závere diskusie sa pán Meliško vyslovil kriticky k priebehu zasadnutia, že sa nezaoberalo praktickými otázkami, šlo len o rozdeľovanie funkcií a to hlavne medzi sebou. Ing. Vargová dodala, že je smutná z toho, že poslanci sa stavajú opozične k primátorovi. Na konci zasadnutia pán primátor poďakoval za účasť, ospravedlnil sa za to, že zasadnutie sa pretiahlo do neskorých nočných hodín a ukončil rokovanie.
ZASADNUTIE MsZ 07.03.2011
07.03.2011V ďalšej diskusii poslanci vyslovili svoje výhrady voči konaniam pána Meliška, ale aj k návrhom VMZT. Pán Dobis uznal, že sú tam aj dobré návrhy, nemôžu byť však podnikateľské záujmy financované z rozpočtu mesta. Pán Csepi dodal, že zase sa zabúda na obyvateľov mesta nezainteresovaných v cestovnom ruchu.
07.03.2011Ďalej predložil návrh (príloha č. 3) - poveriť hlavnú kontrolórku spracovať prehľad štruktúry a právomocí v spoločnostiach mesta, aby bolo jednoznačné aké právomoci má VH, resp. primátor. 3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ p o v e r u j e hlavnú kontrolórku mesta vypracovať prehľad organizačnej štruktúry Termál s.r.o., MPBH s.r.o a MŠK Veľký Meder s.r.o. vo veciach organizačných, administratívnych. Predmetná úloha má obsahovať súpis rozhodnutí mestského zastupiteľstva vo veciach spomínaných s.r.o. Termín: 29.4.2011
11.04.2011Pred otvorením diskusie k „36 bodu“ Veľkomederského združenia turizmu pán Bobkovič pozval každého na Medzinárodný deň bez áut 16. apríla. V rámci diskusie pán Meliško konštatoval, že materiál je návrhom obsahujúci krátkodobé a dlhodobé úlohy. Mgr. Kórósi vytkol, že autori materiálu dávajú úlohy primátorovi, že v niektorom bode protiústavne navrhujú obmedziť podnikanie a spochybnil, že združenie so 34 členmi reprezentuje všetkých ubytovateľov v meste. V diskursii ďalej odznelo, že aj od združenia by očakávali aktivity, že príjmy z cestovného ruchu treba venovať aj obyvateľom na druhom konci mesta. Na otázku p. Görföla odznela informácia, podľa ktorej naša termálna voda nedosahuje kvalít piešťanskej vody. Pán primátor konštatoval, že vo všeobecnosti podporuje aktivity združenia, vyslovil presvedčenie, že sa nájde spoločná reč, navrhol sa konkrétne venovať krátkodobím úlohám. Na margo kritiky autorov, upozornil, že tento materiál bol daný poslancom na vedomie rozoslaním a informáciou v správe primátora na prvom zasadnutí. Pán Meliško pozval poslancov na výročnú členskú schôdzu združenia a pán Görföl navrhol materiál prerokovať v komisii a na pléne sa venovať už konkrétnym bodom. Pán Dobis by dal mestskému úradu rozpracovať materiál, Ing. Csémi naopak, od združenia by očakával alternatívne riešenia. Zastupiteľstvo hlasovaním nevzalo na vedomie Návrh opatrení predložený VZT (6-2-5).
11.04.201113. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ berie na vedomie s výhradami Návrh opatrení a cieľov na zlepšenie podmienok rozvoja CR vo Veľkom Mederi v období od 1.1.2011 vypracovaný Veľkomederským združením turizmu.
ZASADNUTIE MsZ 27.06.2011
27.06.2011Pán Bobkovič upozornil na znehodnotenie lavíc v parku a tým celého parku tam vysedávajúcimi a spiacimi živlami ako aj na nedôstojnú situáciu v okolí obchodného domu BILLA. Upozornil opakovane na nedôstojné chátrajúce domy a budovy v meste a pri termálnom kúpalisku. Pán primátor vidí riešenie jedine vo zvýšení dane z nehnuteľností na neobývané, resp. neskolaudované budovy.
27.06.201113./ Diskusia, záver Z prítomných občanov prehovoril p. Meliško, podpredseda Združenia ubytovateľov. Vyslovil sa kriticky k prístupu mesta a kúpaliska k cestovnému ruchu v meste a konštatoval, že predseda dozornej rady TERMÁL s.r.o. nereagoval na jeho zistenia nedostatkov v areáli termálneho kúpaliska spojených s prevádzkovaním, že komisia cestovného ruchu pod vedením Ing. Ildikó Dobis zasadala len raz v tomto roku a vyzval poslancov, aby nechali pracovať primátora. Pán primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
ZASADNUTIE MsZ 04.07.2011
04.07.2011Pán primátor pozdravil Ing. Arpáda Bartalosa, predsedu dozornej rady Termál s.r.o. a k bodu o prejednanie činnosti Termál s.r.o. uviedol, že na základe informácií zo zápisnice dozornej rady, konzultácie s riaditeľom VVMZ a zo správ o finančnej situácii spoločnosti konštatuje : - stavba bola odovzdaná do prevádzky, ale údajne sa odchýlilo od pôvodnej koncepcie - stavba nie je hotová - prijímali sa úvery bez schválenia plénom a primátorom - vypovedali zmluvu s holandským tvorcom koncepcie bez schválenia plénom a primátorom - vznikli náklady naviac kvôli odchýleniu od pôvodného projektu - má predbežné závery od firmy CENTIRE. Uviedol, že cieľom dnešného zasadnutia je dohodnúť sa ako ďalej s Termál s.r.o.
04.07.20113./ Prerokovanie činnosti a investičných aktivít TERMÁL s.r.o. Úvodom Ing. Bartalos, predseda dozornej rady Termál s.r.o. informoval, že v tomto roku zasadali 3x, rokovali o prebiehajúcej investícii, o finančnej situácii spoločnosti, na zasadnutiach sa zúčastnili konatelia, vedúci výstavby, ale aj hlavný kontrolór a vedúca finančného oddelenia. Na poslednom zasadnutí 20. júna skúmali aktuálnu finančnú situáciu a vymenovali pripomienky a odporúčania dozornej rady. Konštatoval, že investícia je schválená vo výške 4,8 mil. eur. Nad týmto limitom bol schválený leasing vo výške 910 tis. eur, namiesto toho konatelia bez schválenia prijali úver vo výške 1 mil. eur a koncom decembra ďalší úver vo výške 200 000,- € na bežné výdavky. Opýtal sa konateľov a primátora, či je to všetko legitimné. Konštatoval, že pre dozornú radu nie je jednoznačná situácia ohľadne dlhov spoločnosti voči mestu a navrhujú zaviesť úsporný režim v spoločnosti a predkladať mesačne správu o stave úverov a o zmenách zmlúv spoločnosti.
04.07.2011Pán primátor dodal, že údajne k júnu 2011 dlhujú dodávateľom vo výške 300 000,- € a plánujú prijať ďalšie úvery. Konštatoval ďalej, že vyše 10 rokov naspäť mesto malo príjmy od termálneho kúpaliska, na ktoré bolo zariadené aj v rámci rozpočtu a teraz už tretí rok, to chýba čo je cca 200 000,- € ročne. Na vykompenzovanie toho by bolo treba prepustiť jednu tretinu zamestnancov MsÚ.
04.07.2011Ing. Ildikó Dobis, konateľka spoločnosti zareagovala vo svojom vystúpení predovšetkým popisom udalostí ohľadne prevádzkovania termálneho kúpaliska od r. 1994. V rámci toho uviedla, že počas ich pôsobenia vo funkcii s pánom Mikóczym preukázali mestu 27 mil. Sk, vybavili dokumentáciu a vlastníctvo mesta na zadný vrt, zaviedli meranie vody, zefektívnili prevádzku parkoviska, vytvorili marketingové oddelenie, zaviedli mesačné výkazy príjmov a výdavkov, likvidovali neplatné zmluvy, vymáhali pohľadávky, je za nimi jedna z najväčších investícií na Slovensku a to počas prevádzkovania kúpaliska, vďaka zavedeniu kupónovému systému sa zdvojnásobili príjmy mesta z daní z ubytovania a pod. Čakajú ich riešenia akútnych problémov ako vonkajšie sociálne zariadenia, resp. výmena teplovodov. Úsporný režim prevádzkovania už zaviedli. Zmenu leasingu na 1 mil. úver odôvodnila návrhom banky a chýbajúcimi vlastnými prosteriedkami a preklenujúci úver vo výške 200 000,- € už za niekoľko týždňov bude splatený. Rozdala písomné stanovisko - správu o stave úverov a o vývoji návštevnosti. Podľa finančného harmonogramu v mesiacoch jún - júl splatia všetky faktúry. Ďalšie úvery by už nepotrebovali, len na úhradu pohľadávok mesta. Podľa nej urobili všetko pre realizáciu plánovanej koncepcie, nevie o tom, že by sa od nej odchýlili. Snažia sa vysporiadať záväzky voči mestu a podľa analýz v budúcom roku už počítajú aj s hotovostnými rezervami. Realizovanú investíciu obdivujú od Štúrova až po Poprad, vyslovila presvedčenie, že nikdy nepoškodili mesto, urobili všetko pre zvýšenie návštevnosti a pre vyššie príjmy v meste. Je za vyriešenie sporných otázok.
04.07.2011Ing. Bartalos zdôraznil, že nie je ani tak sporná otázka opodstatnenosti prijatých úverov, ale chýbajúci súhlas a informácia.
04.07.2011V ďalšej diskusii Ing. Dobis uznala dlh voči mestu vo výške167 000,- €, pán primátor poukázal na niektoré nezrovnalosti vo vysvetleniach konateľky a že v decembri prijatý úver konateľka vyslovene poprela. Mgr. Kórósi je za miernejší priebeh diskusie, ale vyzval priznať prípadné pochybenie a poukázal na ďalšiu čiastku vo výške 50 000,- € - pokuta za vypovedanie úverovej zmluvy s OTP Bankou, ktorá nie je nikde uvedená. Ing. Dobis upresnila, že bola uvedená vo vyhodnotení hospodárenia za rok 2009. Nasledovala výmena názorov, čo, na ktorom zasadnutí dozornej rady odznelo a prečo neodznelo na pléne.
04.07.2011Mgr. Laposová poukázala na nespokojnosť poslancov, ak nemajú dostatok informácií o niektorých činnostiach na mestskom úrade. Tak isto by sa mala posúdiť aj činnosť Termál s.r.o. Neinformovanie o dôležitých veciach je o to prekvapivejšie, nakoľko pani konateľka prednedávnom prehlásila, že na pléne má väčšinovú podporu. Prečo nedala teda hlasovať o spomenutých veciach ?
04.07.2011Ing. Bartalos opakovane konštatoval, že otázkou je pravidlo, že vedúci spoločnosti je povinný informovať majiteľa. Prečo napríklad neinformovali o vážnych škodách po výchrici.
04.07.2011Ing. Néveri považoval za zavádzanie aj konštatovanie Ing. Dobis, že celým problémom je skutočnosť, že mesto nemá na bežné výdavky bez príjmov od termálneho kúpaliska.
04.07.2011Ing. Csémi konštatoval, že ohľadne stavu úverov na každom zasadnutí odzneli odlišné údaje, je skeptický aj voči dnes uvedeným údajom. Nikto nespochybnil ich prácu, ale témou nie sú uplynulé roky, ale súčasný stav.
04.07.2011Pán Dobis konštatoval, že ak kúpalisko neplní záväzky, má to dopad na rozpočet mesta, ale úver na splatenie tohto dlhu by neschválil. Upozornil, že treba vysporiadať aj otázku platnosti rozpočtu mesta, v dôsledku veta primátora je plusový.
04.07.2011Na konci tejto časti diskusie pán primátor vyhlásil, že konatelia nemajú jeho dôveru, aby samostatne rozhodovali aj naďalej.
04.07.2011Z možných alternatív kontroly činnosti konateľov Mgr. Eva Gulyásová, právnička mesta uviedla dozornú radu, ktorá však už len následne zisťuje skutočnosti, interné obmedzovanie právomoci primátorom, to však navonok nie je platné, alebo vymenovanie špeciálneho poverenca - prokuristu, ktorý by bol spolurozhodujúcim článkom. Samozrejme je to potrebné zapísať do podnikového registra. Pán Görföl by radšej podrobne popísal rozsah právomoci konateľov, Ing. Csémi však upozornil, že také pravidlá existujú, nie sú však dodržané. Na jeho otázku k riaditeľke spoločnosti Mgr. Lénártová uviedla, že poslanci by mali poznať jej náplň práce a že to vykonáva v plnom rozsahu. Pán Dobis by vykonával kontroly prostredníctvom existujúcich orgánov samosprávy. Mgr. Kórósi vyzval poslancov, aby sa jednotlivo vyjadrili, či dôverujú konateľom, či neveria, že ich už zase niečo neprekvapí. Niektorí poslanci súhlasili s návrhom pána Dobisa ohľadne pravidelných kontrol a podávaní informácií, tým sa však zase len následne zistia prípadné nepráva. V diskusii o úlohe a opodstatnenosti prokuristu pán primátor oznámil, že ak poslanci neschvália funkciu prokuristu, bude nútený odvolať konateľov.
04.07.2011V následnej diskusii sa dohodlo, že prokuristom by mohla byť právnička mesta do konca volebného obdobia 2010 - 2014 s tým, že v mene spoločnosti je oprávnený konať vždy jeden z konateľov spolu s prokuristom. Na otázku pána Dobisa sa upresnilo, že náplňou činnosti prokuristu bude len spoluúčasť na podpisovaní dokumentov. Tento návrh bol schválený (12 - 0 - 0)
04.07.2011Na otázku Ing. Csémiho pán primátor dodal, že o odmeňovaní netreba hlasovať, netýka sa to rozpočtu Termál s.r.o. Ďalej zastupiteľstvo uložilo konateľom spoločnosti bezodkladne podať návrh na zápis tejto zmeny do obchodného registra (12 - 0 - 0 ). Na návrh pána Dobisa zastupiteľstvo uložilo hlavnej kontrolórke mesta Veľký Meder v úzkej spolupráci s prednostkou MsÚ, ekonómom Termál s.r.o., konateľom Termál s.r.o. a prokuristom Termál s.r.o. počnúc od mesiaca júl 2011 pravidelne vyhodnocovať finančné hospodárenie spoločnosti. O výsledkoch vyhotoviť záznam a pravidelne informovať MsZ. V prípade zistenia prebytku hospodárenia zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli poukázané na účet mesta Veľký Meder a to priamo do fondu rezerv a rozvoja (9 - 3 - 0). Na otázku Ing. Csémiho ohľadne prípadných sankcií voči konateľom za doteraz nedodržané pravidlá pán primátor uviedol, že budú prehodnotené a podá o tom správu na septembrovom zasadnutí. Na konci tohto programového bodu pán Görföl požiadal konateľov zaslať poslancom organizačnú štruktúru spoločnosti.
04.07.20112. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ u k l a d á hlavnej kontrokórke mesta Veľký Meder v úzkej spolupráci s prednostkou MsÚ, ekonómom Termál s.r.o., konateľom Termál s.r.o. a prokuristom Termál s.r.o. počnúc od mesiaca júl 2011 pravidelne vyhodnocovať finančné hospodárenie spoločnosti. O výsledkoch vyhotoviť záznam a pravidelne informovať MsZ. V prípade zistenia prebytku hospodárenia zabezpečiť, aby tieto prostriedky boli poukázané na účet mesta Veľký Meder a to priamo do fondu rezerv a rozvoja . T.: pravideľne mesačne
ZASADNUTIE MsZ 01.08.2011
01.08.20111./ Otvorenie Pán primátor pozdravil prítomných poslancov, obyvateľov mesta, Ing. Árpáda Bartalosa, predsedu dozornej rady Termál s.r.o. a Mgr. Evu Gulyásovú, právničku mesta. Informoval, že zasadnutie bolo zvolané kvôli mimoriadnym udalostiam a to z dôvodu, že odvolal konateľov Termál s.r.o., čím vznikla patová situácia vo vedení spoločnosti. Zdôraznil, že ohľadne bežnej prevádzky termálneho kúpaliska nemá obavy, je treba však riešiť otázku „ako ďalej“ - určiť nových konateľov.
01.08.20112./ Správa primátora mesta o otázkach prevádzkovania termálneho kúpaliska Pán primátor konštatoval, že osud kúpaliska je už dlho podstatnou otázkou života samosprávy. Prvé investície sa uskutočnili v roku 2003, potom sa zastupiteľstvo uznieslo zahájiť rozsiahle investície pod dozorom holandsko-slovenskej firmy VVMZ a schválilo potrebné úvery. Osobne nesúhlasil z výškou investícií ani s tempom, ale nekládol prekážky pre úspešné dokončenie diela a práve toto považoval aj za podstatnú úlohu konateľov. Postupne však dostával rôzne správy o nedostatočnej informovanosti dozornej rady a verejnosti o financovaní prác, o nových úveroch a pod. Dielo bolo v máji odovzdané do užívania, až na júnovom zasadnutí dozornej rady sa jednoznačne zistilo, že konatelia svojvoľne 31. decembra 2010 podpísali úver vo výške 1 mil. eur namiesto 900 tisícového leasingu a prijali ďalší úver vo výške 200 tisíc eur na krytie prevádzkových nákladov.
01.08.2011Za účelom kontroly bol ako kompromisné riešenie 4. júla 2011 vymenovaný prokurista spoločnosti. Pán primátor opakovane zdôraznil, že nespochybňuje množstvo vykonanej práce, ale spôsob a formy konania konateľov. Toto uznesenie kvôli právnej chybe doteraz nebolo zapísané v obchodnom registri.
01.08.2011V rámci úsporných opatrení dňa 15. júla odvolal z funkcie p. Dénesa Mikóczyho a uložil Ing. Dobis vypovedať zmluvu s vlastnou osobou na funkciu odborného garanta cestovnej agentúry. Dňa 18. júla nariadil Ing. Dobis všetky bankové prevody a objednávky nad 100 Eur uskutočniť len s jeho súhlasom.
01.08.2011Tu pán primátor pripomenul aj rokovania s Tatrabankou o financovanie platobných povinností termálneho kúpaliska formou faktoringu pre dodávateľa v tomto roku a že na žiadosť dozornej rady stavebný dozor nevypracoval včas správu o prácach v hodnote 300 000,- eur nad rámec projektu.
01.08.2011Pán primátor zhrnul, že predohrou k jeho rozhodnutiu boli spomenuté úvery, prekročenie rozpočtu a platobná neschopnosť voči mestu. Uvedomuje si, že väčšina poslancov je voči konateľom termálneho kúpaliska trpezlivá, on však nepodpísal odďalovanie platieb pre mesto. Položil otázku, či nemajú slúžiť výsledky hospodárenia termálneho kúpaliska aj mestu a či termálne kúpalisko vôbec bude schopné plniť svoje platobné povinnosti.
01.08.2011Bezprostredným dôvodom odvolania Ing. Dobis bolo neuposlúchnutie zákazu uhradiť 100 000,- eur faktúru jednému dodávateľovi, nakoľko v tejto chvíli aj mesto potrebuje uhradiť napríklad 63 000,-eur svoj podiel, aby sme mohli čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania financie na úhradu výstavby 24 b.j.
01.08.2011Naviac mal prísľub z Tatrabanky vykryť záväzky termálneho kúpaliska voči dodávateľom formou faktoringu namiesto platby v hotovosti.
01.08.2011Na kontrolu splnenia príkazu a zistenie stavu hotovosti na termálnom kúpalisku vyslal hlavnú kontrolórku, prednostku úradu a vedúcu finančného oddelenia MsÚ, ktoré zistili, že príkaz bol neuposlúchnutý. Následne pri rokovaní s predmetnou dodávateľskou firmou zistil aj ďalšie neodsúhlasené platby v posledných týždňoch. Naviac zistil, že denné tržby začali ukladať do Tatra banky. Poznamenal, že takéto zaobchádzanie s peniazmi spoločnosti v rozpore s príkazom valného zhromaždenia môže mať aj trestoprávne následky.
01.08.2011Na základe uvedených skutočností usúdil, že Ing. Dobis je úplne nevhodná na spoluprácu, prijíma svojvoľné rozhodnutia a podľa všetkého aj poškodila firmu.
01.08.2011Pán primátor informoval, že svoje rozhodnutie odvolať Ing. Dobis z funkcie konateľa oznámil na tlačovej besede, ako aj poslancom a predstaviteľom finančných inštitúcií. Uvedomuje si, že jeho právo odvolať popiera skupina poslancov, má však k dispozícii právne stanovisko právničky mesta ako aj advokátskej kancelárie audítorskej firmy pôsobiacej v našich podnikoch. Zákon č. 369/90 nehovorí o práve zastupiteľstva aj odvolať, len schváliť vymenovanie. Konkrétne vymenovanie a preto aj odvolanie už je v právomoci primátora.
01.08.2011Konštatoval, že v súčasnosti Termál s.r.o. nemá konateľa, žiada o konštruktívny návrh ako ďalej.
01.08.2011Ing. Ildikó Dobis vo svojej odpovedi uviedla, že podľa nej priebežne informovala dozornú radu o všetkých krokoch ohľadne spomenutých úverov, že k 31. júli podľa platobného kalendára mali uhradiť spomenuté záväzky a nakoľko s Tatrabankou rokovali už od marca, nemohla vedieť, že práve v posledných dňoch sa rozhodnú vyriešiť situáciu. Pri takej sume v prípade neuhradenia je už veľmi vysoké penále.
01.08.2011Na otázku p. Görföla Ing. Dúžiková informovala o stave účtov MsÚ – po úhrade nahromadených záväzkov teraz by bolo 86 400,- eur voľných prostriedkov, ale pred dvoma týždňami ešte tak nebolo. Dodala, že zajtra - týždenne raz zosúladia s primátorom, ktoré platby je možné uskutočniť.
01.08.2011MUDr. Vrezgová upozornila, že predmetných 63 000,- eur podľa rozpočtu mesta malo byť vykryté z úveru a k spomenutým prevodom jednotlivých položiek dodávateľskej firme uviedla, že to boli zmluvné záväzky.
01.08.2011Mgr. Kórósi namietol, že z úhradou mohli počkať do posledného dňa splatnosti. Ing. Csémi poukázal, že Ing. Dobis sa ani nesnažila spolupracovať s primátorom, hoci je aj poslancom, mala by sledovať aj záujmy mesta.
01.08.2011Pán Csepi sa opýtal na podpísanie prípadných zmlúv od času odvolania p. Mikóczyho a nakoľko nie je jednotné stanovisko na právo primátora odvolaťkonateľov, pre neho to nie je v poriadku
01.08.2011Ing. Dobis informovala, že odvtedy podpísala len jednu pracovnú zmluvu brigádnika.
01.08.2011Pán Ladislav Dobis uviedol, že dňa 29.1.2007 zastupiteľstvo vymenovalo konateľov a nikto iný toto uznesenie nemá právo zrušiť, len zastupiteľstvo. Predložil k tomu právne stanovisko sekcie verejnej správy MV SR a konštatoval, že pre neho je smerodajné stanovisko MVSR a nie stanovisko primátorom spomenutých právnikov. Konštatoval ďalej, že celý spor vrhá zlý tieň na prevádzkovanie termálneho kúpaliska, že bude predložený návrh uznesenia na konsolidáciu situácie a že finančnú krízu v samospráve nespôsobilo termálne kúpalisko - momentálne už ani nie je žiadna kríza.
01.08.2011Pán Kórósi upozornil, že ministerstvo vyslovilo tiež len svoj právny názor a že dôležité návrhy uznesenia by mali byť predložené už na mestskej rade.
01.08.2011Pán primátor zopakoval, že zastupiteľstvo len súhlasilo s vymenovaním, ale konateľov vymenoval primátor, preto ich odvolanie sa nerealizuje zrušením uznesenia MsZ. Položil ďalej otázku, ako by ešte mal pochybyť konateľ, aby ho zastavili.
01.08.2011Podľa p. Dobisa najprv mali dostať písomné upozornenie, potom sankcie a až potom odvolať
01.08.2011Pán Csepi konštatoval, že termálne kúpalisko aj audítorskou firmou bolo hodnotené ako vysoko ziskové , pán primátor však upozornil, že to ešte neznamená, že majú dostatok voľných finančných prostriedkov a budú schopní priespievať do rozpočtu mesta - v meste sú aj iné záujmy.
01.08.2011Ing. Dobis uviedla, že celá výstavba prebehla až do úspešného konca.
01.08.2011Pán primátor zopakoval, že nespochybnil vykonanú prácu, vyplatiť skoro 300 000,-eur z hotovostných zdrojov v tejto situácii a neuposlúchnutie príkazu je však veľká nezodpovednosť.
01.08.2011Pán Dobis poukázal na to, že ak by nekládli prekážky do realizácie výstavby TESCO, mesto by dostalo 442 000,- eur a nemusela byť žiadna finančná kríza. Dodal ďalej, že podľa najnovších informácií kvôli nevýhodnej zmluve podpísanej predchádzajúcim primátorom mesta bude stáť 30 000,- eur voľné disponovanie s priemyselným parkom.
01.08.2011Mgr. Ildikó Laposová vyslovila otázku, či Ing. Dobis naschvál odporuje primátorovi. Jej vysvetlenia, že nechcela zaťažiť poslancov rozhodovaním o predmetných úveroch sú nemiestne. Oni sú tam preto, aby ich s tým zaťažovali. Alebo ak mala iný názor na vyplatenie dodávateľskej firmy, prečo nezavolala a neprediskutovala to s primátorom. Ing. Dobis uviedla, že aj ona vidí problémy s komunikáciou z druhej strany.
01.08.2011V diskusii občanov sa na strane Ing. Dobis vyslovili pani Vargová, pán Varga a pani Anikó Wagnerová.
01.08.2011Pán primátor uviedol, že sa rozhodol v najlepšej viere a že za svoje rozhodnutie nesie zodpovednosť.
01.08.2011Správu primátora mesta o vzniknutej situácii zastupiteľstvo vzalo na vedomie (7 - 4 - 0).
01.08.2011Návrhová komisia predložila uznesenie o odvolaní konateľov Termál s.r.o.
01.08.2011Zastupiteľstvo nevzalo na vedomie odvolanie konateľov primátorom (3 - 0 - 8).
01.08.2011Zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 6-MsZ/2011 - 1/a,b z predchádzajúceho zasadnutia o prokuristovi (10 - 1 - 0)
01.08.2011Mgr. Laposová predložila návrh pána primátora na nového konateľa Termál s.r.o. v osobe Mgr. Evy Gulyásovej.
01.08.2011V následnej diskusii odznela otázka, či má význam ďalej rokovať, väčšina poslancov považuje konateľov za neodvolaných a pokračovala výmena názorov o platnosti rozhodnutia primátora.
01.08.2011Mgr. Gulyásová uviedla, že zákon č. 369/90 hovorí len o schválení do funkcie a poukázala, že má skúsenosti z praxe aj v iných samosprávach a že vydané rozhodnutie primátora je každopádne platné.
01.08.2011Na poslaneckú ozázku uviedla, že konkrétne s prevádzkovaním termálneho kúpaliska nemá skúsenosti, ale vo všeobecnosti s riadením podnikov má dostatočné skúsenosti. Svoje pôsobenie by považovala ako prechodné riešenie a so spoluprácou s primátorom ako aj s Ing. Dobis naraz nemá problémy.
01.08.2011Na ďalšie poslanecké otázky uviedla, že na riešenie situácie má samospráva 3 mesiace, riešenie na súde by však trvalo minimálne 3 roky pri zafixovaní súčasnej situácie. Zdôraznila, že v právnych otázkach vyslovuje svoje osobné stanovisko, že napadnúť rozhodnutie primátora môže aj poslanec.
01.08.2011Na podnet p. Dobisa použiť obyčajové právo, t.j. odvolať môže ten, kto vymenoval zopakovala, že zastupiteľstvo schválilo do funkcie, ale vymenoval primátor, práve preto môže aj on odvolať.
01.08.2011Po ďalšej diskusii pán Dobis predložil návrhy 7 poslancov na riešenie situácie (príloha č. 1).
01.08.2011Pán primátor upozornil, že predložený návrh neobsahuje žiadny kompromis a uviedol, že nemá záujem o vyvlastnenie kúpaliska a nikdy nespraví nič také, čo by ohrozilo vlastníctvo mesta k termálnemu kúpalisku.
01.08.2011Na žiadosť Mgr. Kórósiho predložené uznesenie p. Dobis pre občanov prečítal aj po maďarsky.
01.08.2011Pán Csepi predložil navrhnuté uznesenie s konštatovaním, že to naozaj nie je dobrým kompromisom.
01.08.2011Páni Mgr. Kórósi a Ing. Csémi oznámili, že sa nezúčastnia hlasovania.
01.08.2011redložený súbor uznesení (príloha č. 1) bol schválený (8 - 1 - 0).
01.08.2011Pán primátor oznámil, že schválené uznesenie preštuduje, svoje rozhodnutie o odvolaní konateľov však nezmení. Ak uznesenie podpíše, bude musieť pristúpiť k ďalším právnym krokom.
01.08.2011Mestské zastupiteľstvo neschválilo Mgr. Gulyásovú za konateľku spoločnosti (0 - 0 - 9).
01.08.20113./ Správa o činnosti Termál s.r.o.
01.08.2011Ing. Ildikó Dobis oznámila, že túto možnosť nevyužije, svoju správu predloží na tlačovej besede.
01.08.20114./ Diskusia, záver
01.08.2011Ing. Ildikó Dobis navrhla nejednoznačné ustanovenie o odvolaní štatutárov spoločností obce upresniť a zakotviť v Štatúte mesta. Ing. Ladislav Jankó upozornil, že Štatút mesta je všeobecne záväzným nariadením, preto sa na neho vzťahuje povinnosť zverejniť ho po dobu 15 dní a pod.
01.08.2011Pán primátor na záver konštatoval, že za svojim rozhodnutím stojí a že sa zrejme čoskoro stretnú znova a ukončil rokovanie.
ZASADNUTIE MsZ 05.10.2011
05.10.201110. Výberové konanie na riaditeľa Termál s.r.o. Pán Dobis z predloženého textu (príloha č. 12 ) navrhuje vynechať v časti podmienok na uchádzača „znalosť maďarského jazyka“ namiesto toho navrhol znenie podmienky „znalosť maďarského jazyka vítaná“. Ing. Dobis navrhla určiť, kedy a kde má byť konkurz propagovaný, pán Dobis by určil aj konkurznú komisiu a to v zložení primátor a 13 poslancov. Pán Csepi informoval, že mestská rada navrhla konkurz len na výkonného riaditeľa s tým, že o konateľovi by sa rozhodlo po skúšobnej lehote. Zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie výberového konania s tým, že komisiu by tvorili primátor a 13 poslancov (12 - 0 - 0). Zastupiteľstvo sa dohodlo na vyhodnotení konkurzu dňa 31. októbra a na návrh Ing. Csémiho poverilo prednostu úradu formami a termínmi zverejnenia výberového konania (13 - 0 - 0).
05.10.2011Pán Dobis predložil návrh na potvrdenie primátorom vetovaného uznesenia o schválení zmeny Štatútu mesta nariadením č. 115. Pán primátor konštatoval, že nemá námietky, v krátkej budúcnosti neplánuje odvolanie konateľov, uviedol však, že po formálnej stránke to nebude v poriadku. Je mylným názorom, že Štatútom mesta sa dá všetko upraviť čo nie je v zákonoch. Za týmto účelom bude iniciovať prepracovanie Štatútu mesta.
05.10.2011Pán Dobis vyslovil presvedčenie, že takáto úprava predpisu je v právomoci MsZ, za čo ponesie osobnú zodpovednosť. Predložený návrh uznesenia bol schválený (8 - 1 - 4).
05.10.2011Pán primátor konštatoval, že takéto rozhodnutie nemá žiadny význam, pán Dobis ho však požiadal, aby neprejudikoval ich rozhodnutie.
05.10.201116. Diskusia, záver Ing. Štefan Csémi informoval o zámere majiteľa rozostavaného hotela pri parkovisku termálneho kúpaliska dokončiť stavbu a navrhol stretnutie majiteľa, možného investora a mesta
ZASADNUTIE MsZ 03.11.2011
03.11.2011Pán primátor by privítal investorov aj na ostatné nevyužité plochy v okolí termálneho kúpaliska a informoval, že s primátorom Kapuváru je v kontakte. Vyslovil presvedčenie, že sa nedostaneme do takej situácie, aby sme boli sankciovaní. Na otázku p. Görföla uviedol, že novú webovú stránku mesta sa nepodarilo realizovať, z čoho boli vyvodené aj personálne dôsledky.
03.11.20112. Správa primátora mesta o činnosti Pán primátor svoju správu predložil písomne (príloha č. 2). Z udalostí posledných dní spomenul voľbu Ing. Tibora Križana za riaditeľa Termál s.r.o.,
03.11.2011Ing. Csémi sa opýtal, či úradujúci konateľ Termál s.r.o. zistil nejaké nepráva z prechádzajúceho obdobia.
03.11.2011Pán primátor informoval, že sa našla neznáma a nikým neschválená zmluva o dielo z mája 2011 na dodávku dekorácie vstupnej haly TK v cene 105 000,- €
03.11.2011Na otázku p. Bobkoviča pán primátor informoval, že výška odmeny konateľa Termál s.r.o. je 1 000,-€ mesačne.
03.11.2011Nasledovala búrlivá diskusia na tému dekorácie na termálnom kúpalisku, kde odznela argumentácia, že pôvodná koncepcia počítala s ešte drahšou dekoráciou, pán primátor však poukázal na neuposlúchnutie príkazov štatutára konateľmi.
03.11.2011Pán Görföl dodal, že namiesto dekorácie sa tie peniaze mali použiť na smradľavé záchody.
03.11.20115. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 119 o dani za ubytovanie Písomný materiál (príloha č. 4) komentoval spracovateľ Bc. Imrich Mikos. Podstatnou zmenou tohto predpisu oproti prechádzajúcemu je zvýšenie dane z 0,50 € na 0,70 €. V diskusii odznela požiadavka na účelné využitie týchto príjmov mesta, podľa komisie cestovného ruchu a Združenia ubytovateľov späť do cestovného ruchu. Bc. Imrich Mikos na otázku p. Dobisa uviedol, že VZN neobsahuje základné pojmy, pretože sú vymenované v zákone a citoval § 38 a 41 zákona. Ohľadne predaja „kupónov“ potvrdzujúci vyberanie dane Ing. Pongrácz pripustil zmenu pracovnej doby úradu, Ing. Dobis by zasa očakávala účinnejšie vyberanie týchto daní. Predložený materiál s účinnosťou od 1.1.2012 bol schválený (9 - 1 - 3).
ZASADNUTIE MsZ 07.11.2011
0711.201112. Voľné návrhy Ing. Tibor Križan, riaditeľ Termál s.r.o. predložil na schválenie cenník termálneho kúpaliska na r. 2012 a vysvetlil dopad zmien na podnikateľský plán podniku (príloha č. 9). Požiadal ďalej schváliť už raz schválený, ale doteraz nečerpaný kontokorentný úver - 2 x 200 000,- € - na preklenutie finančných problémov zvyčajne v prvých mesiacoch roka a na uhradenie splatného dlhu mestu.
07.11.2011V diskusii k plánu činnosti pán Görföl navrhol trojhodinové vstupné použiť len v poobedňajších hodinách, vysvetlilo sa, že plánované detské ihrisko bude dostupné aj z Promenády, že nový plavecký bazén nie je reálny a neobsahovala ho ani pôvodná koncepcia, že kontokorentný úver schválený pri fixácii je rezerva pre TATRABANKU, neslúži pre termálne kúpalisko a pán primátor informoval, že predmetné nedoplatky od kúpaliska mesto potrebuje na režijné výdavky. S doplnením rezervného fondu mesta sa momentálne neuvažuje. Požiadal ďalej poslancov o schválenie tohto úveru s presvedčením, že do polovice roka sa preklopí finančná situácia termálneho kúpaliska do plusu. Pán Görföl trval na vložení príjmov od termálneho kúpaliska do rezervného fondu. Na otázku Ing. Csémiho Ing. Križan potvrdil, že rekonštrukcia priestorov sa čiastočne premietne do zvýšeného nájomného podnikateľov pôsobiacich v priestoroch termálneho kúpaliska.
07.11.2011Na návrh p. Dobisa bolo uznesenie o prolongácii kontokorentného úveru doplnené názvom prijímateľa - Termál s.r.o. a takto doplnené uznesenie schválené (10 - 0 - 2).
07.11.2011Predložený cenník termálneho kúpaliska od 1.1.2012 bol schválený (10 - 2 - 0).
07.11.2011Zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady pri Termál s.r.o. Mgr. Ildikó Laposovou od 3.11.2011. (11-1-0)
07.11.2011Pán primátor navrhol vrátiť stiahnutý bod č. 10 o voľbe konateľa a členov dozornej rady termálneho kúpaliska späť do programu rokovania. Tento jeho návrh nebol schválený (5 - 1 - 6).
07.11.201112. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ berie na vedomie Mgr. Ildikó Laposová, poslankyňa mesta sa vzdáva funkcie člena Dozornej rady Termál s.r.o. Veľký Meder dňom 3.11.2011
ZASADNUTIE MsZ 30.11.2011
30.11.2011Pán primátor pozdravil prítomných a konštatoval, že zasadacia miestnosť bola upravená tak, aby sa diskutujúce strany lepšie videli a oznámil, že zasadnutia bude odteraz viesť osobne a že zasadnutia budú trvať max. do 22.00 hodiny.
30.11.20119. Voľba konateľa TERMÁL s.r.o. Pán Bobkovič konštatoval, že nakoľko bol iniciátorom protestu proti odvolaniu bývalých konateľov, nemôže hlasovať. Na jeho otázku pán primátor potvrdil, že po zaregistrovaní nového konateľa bude pán Fodor odvolaný. Pán Görföl namietol voči hlasovaniu, s odôvodnením, že pán primátor aj doteraz konal bez súhlasu MsZ vo veci konateľov. K tomuto názoru sa pridala aj MUDr. Vrezgová, pán Dobis navrhol počkať, nakoľko termálne kúpalisko už má výkonného riaditeľa. Pán primátor konštatoval, že návrh je z jeho strany kompromis, aby sa situácia vyriešila. Zastupiteľstvo tajným hlasovaním zvolilo Ing. Tibora Križana za konateľa TERMÁL s.r.o. (8 - 4, 1 neplatný).
30.11.201110. Voľba nových členov Dozornej rady TERMÁL s.r.o. Pán primátor uviedol, že dozorná rada má v súčasnosti troch členov a nemá predsedu. Žiadúca by bola päťčlenná dozorná rada. Z pôvodných 5 kandidátov platí kandidatúra 2 uchádzačom a to Mgr. Kórósiho za poslancov a PaedDr. Ing. Tomáša Földesa za Združenie ubytovateľov. V tajnom hlasovaní zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Kórósiho (9 - 3) a nezvolilo PaedDr. Földesa (5 - 6). Pán primátor vyslovil poľutovanie nad tým, že sa nevyslovila dôvera zástupcovi združenia.
30.11.2011Ing. Dobis v mene komisie cestovného ruchu informovala o návrhoch na skrášlenie, osvetlenie ulíc v okolí termálneho kúpaliska, zavedenie jednosmerných premávok a pod., ďalej o možnostiach vyplývajúcich zo zákona o podpore cestovného ruchu. Pán primátor dodal, že verí, že v spolupráci mesta s termálnym kúpaliskom a združením ubytovateľov sa využijú tieto možnosti.
30.11.2011Pán poslanec Dobis opakovane navrhol venovať sa 35 bodovému materiálu Združenia ubytovateľov.
30.11.2011Ing. Dobis v tejto súvislosti spomenula potrebu rekonštrukcie Poľovníckej ulice a vykázanie ťažkých motorových vozidiel z niektorých ulíc mesta.
30.11.20116. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ s c h v a ľ u j e Ing. Tibora Križana za konateľa TERMÁL s.r.o., Veľký Meder b/ s c h v a ľ u j e Mgr. Zalána Kórósiho za nového člena Dozornej rady TERMÁL s.r.o., Veľký Meder c/ n e s c h v a ľ u j e PaedDr., Ing. Tomáša Földesa za nového člena Dozornej rady TERMÁL s.r.o., Veľký Meder
ZASADNUTIE MsZ 28.12.2011
28.12.2011Ing. Dobis Ildikó požiadala o informáciu ohľadne založenia regionálnej organizácie cestovného ruchu
28.12.2011Pán prednosta potvrdil, že sa na úrade zaoberá so založením združenia cestovného ruchu

Rok 2012 - Podľa Vás tu išlo o cestovný ruch vo Veľkom Mederi?

Zápisy a uznesenia, v ktorých Mestské zastupiteľstvo ukladá riešenie tém, alebo ich berie na vedomie
Dátum zasadnutia MsZPrejednané otázky spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi
ZASADNUTIE MsZ 01.02.2012
01.02.2012Pán primátor pripomenul rokovania v záujme založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v Komárne, ale aj v rámci Žitného ostrova. Podrobnejšie o tom bude informovať prednosta úradu na konci zasadnutia. Bude prednesená správa vedúcou finančného oddelenia aj o výsledkoch kontroly národného kontrolného úradu na našom úrade.
01.02.2012Ing. Ildikó Dobis požiadala písomne novú štruktúru mestského úradu, uviedla, že zastupiteľstvo schválilo objem mzdových prostriedkov úradu, je vecou primátora, ako to použije.
01.02.2011Zaoberali sa zužitkovaním chátrajúceho hotela pri parkovisku termálneho kúpaliska
01.02.2012Ing. Ildikó Dobis, predsedkyňa komisie cestovného ruchu referovala o celoročnej činnosti päťčlennej komisie. Zasadali spolu 3 krát, venovali sa prioritám z 35 bodového návrhu združenia ubytovateľov, diskutovali o preinvestovaní príjmov z turizmu do ďalšieho rozvoja. Navrhli príjmy zo zvýšenia ubytovacieho poplatku použiť na rekonštrukciu Poľovníckej ulice. Vyslovila sa s optimizmom k formulujúcemu sa destinačného manažmentu (OOCR).
01.02.2012Pán prednosta uviedol, že bude žiadať taktiež zmenu rozpočtu a to vo výške 10 000,-€ z rozpočtu MsKS na kultúrne podujatia na vstup - založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz. Informoval, že sa jedná o zoskupenie obcí Dunajská Streda, Šamorín, Gabčíkovo, Kyselica,Veľký Meder a podnikateľských subjektov Termál s.r.o. a THERMALPARK DS, a.s. Cieľom tohto zoskupenia je vytváranie zisku a použitie toho v cestovnom ruchu. Tak aj „vypožičané“ peniaze od MsKS môžu byť ľahko vrátené z projektov vypracovaných touto organizáciou cestovného ruchu. Návrh na založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu bol schválený (11 - 2 - 0) ako aj predložený návrh na zmenu rozpočtu (11 - 2 - 0).
01.02.20124. Diskusia, záver Na otázku pána Görföla Ing. Križan, riaditeľ Termál s.r.o. informoval, že aj v tomto roku sa zúčastnia na výstavách cestovného ruchu v Prahe, Bratislave a Brne a to pod záštitou SACR, pretože s VÚC je spolupráca neistá. V tomto roku plánujú niekoľko investícií ako rekonštrukcia vonkajšieho tobogánu, design novej haly, detské ihrisko a pod. Všetko však až po splnení záväzkov podniku. Momentálne majú k dispozícii len 7 000,-€.
01.02.2012Na otázku Mgr. Laposovej vysvetlil spoločnú akciu Zväzu ubytovateľov a termálneho kúpaliska „Kúpanie zadarmo“ v záujme zvýšenia návštevnosti kúpaliska v zimných mesiacoch. Uznal, že pre drobných ubytovateľov je táto akcia nerentabilná.
01.02.2012Pán primátor doplnil, že aj dozorná rada, hoci dodatočne podporuje aktivity termálneho kúpaliska na zvýšenie návštevnosti v zimných mesiacoch.
ZASADNUTIE MsZ 21.03.2012
21.03.2012. Správa primátora mesta o činnosti Pán primátor informoval o založení Žitnoostrovského združenia cestovného ruchu a že do 15. marca bola podaná aj žiadosť o pridelenie dotácií na rok 2012. Naše mesto je v združení zastúpené v osobe Ing. Tibora Križana ako člena dozornej rady a Ing. Pavla Molnára ako predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa.
21.03.2012Nasledovala diskusia na tému centrálna mestská zóna. Pán primátor informoval, že verejné obstaranie na dodávateľa je neustále napadnuté, už aj stavebné povolenie stráca platnosť. Ing. Csémi navrhol poveriť právnika mesta zahájením konania voči obstarávateľovi za neúspešnú, zrejme chybnú činnosť v záujme odškodnenia mesta.
21.03.2012Pán Bobkovič upozornil na vyradené vraky áut na sídl. M.Corvina, na zhoršujúcu sa situáciu s túlavými psami a vyzval mestskú políciu, aby hliadkovali v parku na nám. B.Bartóka, pretože väčšinou sú všetky lavice obsadené neporiadnymi spoluobčanmi.
21.03.2012Pán primátor súhlasil s potrebou prehodnotiť možnosti a funkciu mestskej polície, upozornil však, že kým nespácha priestupok, nemôžu nikoho vykázať z parku. Prisľúbil aj účinné riešenie na likvidáciu túlavých psov.
21.03.2012Ing. Ildikó Dobis sa opýtala na proces tvorby miestnych novín v súvislosti s kritikou obsahu a rétoriky niektorých článkov v poslednom období. Pán primátor vyslovil presvedčenie, že články či už od redaktora maďarskej alebo slovenskej časti nie sú úmyselne tendenčné, nevie do akej miery ich preskúmava redakčná rada, on by v žiadnom prípade nepristúpil k cenzúre. PaedDr. Soóky potvrdil, že redakčná rada cca týždeň pred tlačou schvaľuje obsah novín. Pán Bobkovič konštatoval, že nevidí kvalitatívnu zmenu v redakčnej činnosti. Pán Görföl v súvislosti s poslednými dvomi číslami uviedol, že štylizácia v niektorých článkoch urážala poslancov mesta. Pán primátor vyzval občanov ako aj poslancov, aby sa nebáli napísať do novín svoje názory alebo reagovať na články.
21.03.2012Pán Görföl vyzval občanov, ktorí sa nechcú alebo nemôžu zúčastniť na zasadnutiach, aby svoje názory, otázky prezentovali prostredníctvom poslancov.
21.03.20125. Plán hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2012 Predložený materiál (príloha č. 5) krátko komentoval spracovateľ, Ing. Tibor Križan, konateľ - riaditeľ spoločnosti. Doplnil, že avizoval, že 2x splátka 206 000,-€ nie je reálne odviesť mestu a pozval poslancov na prezentáciu ďalších investícií v auguste. V diskusii odzneli otázky na zvyšovanie mzdových prostriedkov, potrebu investícií ako detské ihrisko alebo design vstupnej haly, odmeny členov orgánov, policajné vyšetrenie vo veci nepovoleného použitia termálnej vody a odstávky počas premerania vlastností vrtov. Ing. Križan uviedol, že mzdové prostriedky sa zvyšujú postupne aj v dôsledku zvýšenia bytovej kapacity, informoval, že bohužiaľ policajné vyšetrenie bude asi pozastavené a ubezpečil poslancov aj občanov, že hoci nebude jednoduché, ale kvôli premeraniu vrtov nebude kúpalisko ani deň mimo prevádzky. Dodal, že toto meranie by malo kúpalisko pravidelne realizovať raz za 5-6 rokov. Ing. Dobis požiadala o výsledkoch meraní informovať poslancov odborníkmi. Pán Dobis náklady na meranie vo výške 61 000,-€ považuje za potrebné investičné náklady. Naopak súhlasil s Mgr. Laposovou design a detské ihrisko plánovať až keď budú mať na to vlastné zdroje. Nasledovala diskusia o návrhu pána Dobisa odročiť hlasovanie o tomto materiály, hoci aj na samostatnom zasadnutí. Predložený materiál nebol schválený (3 - 5 - 4).
21.03.20123. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ n e s c h v a ľ u j e Plán hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2012
ZASADNUTIE MsZ 02.05.2012
02.05.2012Pán primátor informoval, že podľa najnovších informácií poslednou podmienkou v projekte na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny je uzavretie zmluvy s dodávateľom do 19. mája. Konštatoval, že sa obstaranie a tým aj celý projekt ťahá od roku 2010, už bolo dvakrát pozastavené a raz odmietnuté. V súčasnosti hovoríme o akcii za 354 000,-€.
02.05.20124. Plán hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder a zámer činnosti na rok 2012 Písomný materiál (príloha č. 2) komentoval Ing. Tibor Križan, riaditeľ spoločnosti. Informoval, že na základe odporúčania dozornej rady sa predkladá nové znenie uznesenia ohľadne tohtoročných investícií a úhrady splátok pre mesto. Úhradu druhej splátky teraz nepovažuje za reálnu, možno to však zvážiť po vyhodnotení sezóny.
02.05.2012V odpovedi pre Ing. Dobis Ildikó uviedol, že v súčasnosti prebieha len údržba sociálnych zariadení, do septembra by sa mal vypracovať projekt a môže nasledovať rekonštrukcia.
02.05.2012Reagujúc na ďalšie poslanecké otázky informoval, že prvá odstávka kvôli zameraniu vrtov prebehla v poriadku, nenarušila chod termálneho kúpaliska a celkové náklady budú namiesto plánovaných 61 000,-€ len 39 100,-€. Záverečnú správu očakáva za 2-3 mesiace.
02.05.2012Prvú splátku pre mesto plánuje z vlastných zdrojov a to do augusta. Nerešpektovanie domácich permanentiek sa nevzťahuje len na sviatky, ale ako je to aj na webovej stránke na „dni so zvýšenou návštevnosťou“. Preto neboli v pondelok (30.4.) rešpektované. Postihlo to asi štyroch návštevníkov.
02.05.2012Pán Görföl namietol, že sa dohadujeme o 2 x 206 000,-€ pre mesto a pritom sa nehovorí o výstavbe nového bazéna a ani v meste neprebiehajú žiadne investície. Mgr. Kórósi dodal, že existuje uznesenie, že príjmy od termálneho kúpaliska budú použité účelovo.
02.05.2012Ing. Ildikó Dobis súhlasila s postrehom pána Görföla a preto navrhla upravené znenie 2. odseku návrhu uznesenia č. 2/a. V diskusii Mgr. Laposová a pán primátor položili otázku, či upravené znenie nie je v rozpore so zmluvou, pán Csepi upozornil, že pôvodný návrh je v súlade so zápisnicou dozornej rady, MUDr. Vrezgová však súhlasila s Ing. Dobis, že oba odseky pôvodného návrhu by nemali byť schválené spolu. Návrhová komisia navrhla hlasovať najprv samostatne o prvom odseku a potom o návrhu Ing. Ildikó Dobis. Ing. Csémi opakovane upozornil, že zmluva už upravuje termín splátok. Prvý odsek návrhu uznesenia bol schválený (10 - 0 - 0 ) . Návrh Ing. Ildikó Dobis - úhrada splátky návratnej investičnej dotácie podlieha schváleniu MsZ - bol schválený (6 - 2 - 2). V prvej vete uznesenia sa uvedie, že sa jedná o spoločnosť Termál s.r.o. Veľký Meder.
02.05.20125. Rozbor hospodárenia Termál s.r.o. Veľký Meder za rok 2011 Písomnú výročnú správu a ročnú závierku spoločnosti (príloha č. 3) predložil Ing. Tibor Križan.
02.05.2012Na otázku Ing. Ildikó Dobis ohľadne ostatných záväzkov uviedol, že audítorská spoločnosť navrhla preúčtovať nájomné z výnosov budúcich období na ostatné záväzky. Pán Görföl poukázal na to, že už viackrát kritizované neplánované audítorské práce boli objednané zbytočne mestom a následne na príkaz primátora uhradené firmou Termál s.r.o. Pán Bobkovič spochybnil aj prínos tejto audítorskej správy. Na otázku p. Csepiho Ing. Križan uviedol, že návštevnosť oproti prechádzajúcemu roku vzrástla o 18 %, príjmy o 26 % a zisk o 40 %.
02.05.2012Pán Görföl navrhol ročnú závierku a výročnú správu spoločnosti schváliť s výhradou: v mestskom rozpočte na rok 2011 a ani v pláne hospodárenia Termál s.r.o. na rok 2011 vo výdavkovej časti neboli zahrnuté výdavky, t.j. „Audit vybraných spoločností“. Tie výdavky neboli schválené ani upravené mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke mesta a dozornej rade pri Termál s.r.o. vykonať kontrolu nad všetkými výdavkami, ktoré neboli schválené mestským zastupiteľstvom. Zistiť zodpovedné osoby a navrhnúť opatrenia voči osobám, ktoré tie neschválené výdavky spôsobili. Termín: 30. jún 2012.
02.05.2012Pán primátor namietol, že ak sa skúmajú pochybenia na jednej strane, mali by pátrať aj o neschválených 100 000 Eurových zmluvách podpísaných konateľmi Termál s.r.o.
02.05.2012Mgr. Ildikó Laposová v zmysle rokovacieho poriadku dala hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu p. Viliama Görföla. Tento návrh bol schválený (10 - 0 - 0). Návrh na rozdelenie čistého zisku spoločnosti bol schválený bez diskusie (10 - 0 - 0).
02.05.2012a/ s c h v a ľ u j e 1. poveruje primátora mesta s podpísaním zmluvy na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta Veľký Meder s víťazom verejného obstarávania EUROBUILDING, a.s.
ZASADNUTIE MsZ 14.05.2012
14.05.20122. Uzavretie zmluvy o dielo - Rekonštrukcia centrálnej zóny mesta Veľký Meder
14.05.2012Pán primátor informoval prítomných, že verejné obstaranie na dodávateľa je uzavreté, víťazom sa stala firma EUROBUILDING, a.s. Súťaž vyhrali s ponukou 352 000,-€ z rozpočtovaných vyše 600 000,-€. Preto bude treba byť opatrný pri uzavretí zmluvy, ale aj pri dohľade na kvalitu a termíny. Podmienkou poskytnutia dotácie je podpísanie predmetnej zmluvy ešte tento týždeň. Pripomenul, že aj podľa skúseností v iných obciach s podobnými akciami nás čaká náročná práca, trvajúca cca 1 rok. Vzhľadom na turistickú sezónu v prvej etape bude rozbúraný úsek pred Základnou školou slovenskou.
14.05.2012Pán primátor informoval, že predmetná akcia - vypísaná v predchádzajúcom volebnom období neobsahuje uloženie nadzemných inžinierskych sietí do zeme, preto žiada o poverenie na vypracovanie takej projektovej dokumentácie financovanej z položky č. 716 000 rozpočtu mesta.
14.05.2012Dodal, že túto akciu bude možno realizovať len ak nám ZSE vyjde v ústrety
14.05.2012Pán Bobkovič sa opýtal, prečo až teraz po poldruha roku začíname rokovať so ZSE. Pán primátor uviedol, že sa s nimi už rokovalo, ale nepristúpili k tomu kladne.
14.05.2012Pán Dobis v súvislosti so zmluvou konštatoval, že nevidí tam pre mesto nevýhodné veci, len treba dôsledne dohliadať na dodržanie. Takisto je potrebné si vybrať kvalitný stavebný dozor. Opýtal sa, prečo sú tam len dva podpisy, ak v záhlaví figurujú tri zmluvné strany a či máme peniaze na financovanie.
14.05.2012Pán primátor tretí subjekt považuje za nejakého technického garanta dodávateľa a predpokladá, že v konečnej verzii aj oni podpíšu zmluvu alebo tým splnomocnia hlavného dodávateľa. K financovaniu uviedol, že dielo bude zahájené len ak bude dotácia podpísaná ministrom. Stavebný dozor prisľúbil konzultovať s komisiou výstavby.
14.05.2012Pán Görföl sa opýtal, prečo treba vybaviť preklenovací úver navrhnutý v 3. bode, keď mesto má schválený miliónový úverový rámec. Pán primátor uviedol, že hlasovať treba o každom čerpaní úveru, miliónový úverový rámec je na investičné úvery, preklenovací úver je na dočasné financovanie ivestícií zo zdrojov európskej únie alebo iných fondov až do doby prijatia týchto prostriedkov, ktoré potom budú postúpené do banky na splatenie úveru.
14.05.2012O predložených návrhoch sa hlasovalo jednotlivo : - poverenie na podpísanie zmluvy - bolo schválené (11 - 0 - 0) - objednanie projektovej dokumentácie na uloženie inžinierskych sietí do zeme - bolo schválené (10 - 1 - 0) - poverenie na vybavenie preklenovacieho úveru - bolo schválené (11 - 0 - 0).
14.05.20122. vypracovanie projektovej dokumentácie na uloženie všetkých nadzemných inžinierskych sietí do zeme na úseku plánovanej rekonštrukcie centrálnej zóny mesta Veľký Meder. Projektová dokumentácia bude financovaná z rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 2012, program 11.5 Investičná výstavba, položka 716 000 Rekonštrukcia ciest a chodníkov.
14.05.20123. poveruje primátora mesta s vybavením preklenovacieho úveru v banke na financovanie rekonštrukcie centrálnej zóny mesta Veľký Meder
ZASADNUTIE MsZ 20.06.2012
20.06.2012Informoval, že bolo vyslaných 20 výziev majiteľom zanedbaných, neokosených pozemkov, prevádzkuje sa úspešne nová webová stránka mesta, v aktualitách informujeme v krátkosti o každej udalosti.
20.06.2012Pán Görföl vyzval, aby mesto bolo príkladom riadnym kosením vlastných pozemkov a opýtal sa na osud podnikateľského inkubátora a rekonštrukcie centálnej mestskej zóny.
20.06.2012Pán primátor prisľúbil informácie v správach o prebiehajúcich projektoch v meste.
20.06.20123. Interpelácie poslancov Ing. Ildikó Dobis upozornila na neokosené kúsky pozemkov vo vlastníctve mesta, na selektívny odpad uložený vedľa zaplnených kontajnerov, na už roky sa opakujúci neporiadok okolo hotela a „autocampingu“ pri parkovisku termálneho kúpaliska a pri ceste do Ižopu. Upozornila ďalej na absenciu popolníkov v centre mesta a na tiež pretrvávajúci problém s obťažovaním kupujúcich pred vchodom do obchodného domu Billa. Pán primátor ohľadne neokosených pozemkov požiadal poslancov aj občanov nahlásiť na referáte životného prostredia. Popolníky do centra mesta sú už objednané. Pán Bobkovič sa pridal ku kritike verejného poriadku pri Bille a v mestskom parku. Opýtal sa ďalej na prevádzkový čas verejného WC, či sa dá upraviť výška poplatku za odpad počas roka a upozornil na nebezpečné konáre v reformovanom cintoríne.
20.06.2012Pán primátor informoval, že vedenie Billy už vyzval písomne na dodržanie verejného poriadku v okolí ich prevádzky, dodržať poriadok v parku bude prioritnou úlohou nového náčelníka mestskej polície, poplatky sa vyrubujú k 31. decembru predchádzajúceho roka a stav stromov v cintoríne dá preveriť. Pán Bobkovič ešte požiadal o informáciu o neodkanalizovaných uliciach v meste.
20.06.2012Pán Görföl sa opýtal, koľko stojí mestu prevádzkovanie turistického vláčika a či v čase veľkých horúčav by sa nedali polievať mestské komunikácie. Pán primátor informoval, že turistický vláčik mesto nič nestojí, rieši to združenie ubytovateľov a termálne kúpalisko z príjmov za prenájom reklamných plôch. Ohľadne horúčav informoval, že vieme riešiť len ak sa dohodneme s hasičskou stanicou, my na to nemáme techniku.
20.06.2012Návrh na spolufinancovanie 5% - 12 202,-€ bol schválený (13 - 0 - 0). Nasledovala ostrá výmena názorov medzi Ing. Dobis a pánom primátorom o vetovanom uznesení o úhrade splátok návratnej investičnej dotácie termálneho kúpaliska. Niektorí poslanci opäť namietali, že príjmy mesta od termálneho kúpaliska sa neprejavili vo viditeľných investíciách. Pán Görföl požiadal nabudúce veto primátora oznámiť zákonným postupom.
ZASADNUTIE MsZ 21.06.2012
21.06.2012O stave „projektu“ centrálnej mestskej zóny Ing. Pápayová a pán primátor informovali, že sa čaká na podpísanie zmluvy ministrom. Situáciu komplikovali súčasné zmeny vo vláde.
21.06.2012- č.12 - Ing. Kázmérová predložila riešenie odkúpenia cesty p. Borosa pri termálnom kúpalisku a započítanie dlhu dcér p. Borosa voči mestu. Na návrh komisie mestského majetku odporúča hlasovať o alternatíve „B“. Výsledkom tajného hlasovania alternatíva B návrhu bola schválená (5 - 1)
21.06.201220. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ s c h v a ľ u j e realizáciu rekonštrukcie časti chodníka na Poľovníckej ulici v úseku od polikliniky po križovatku s ulicou Číčovská obojstranne pokládkou zámkovej dlažby. Podľa prieskumu trhu realizátorom diela bude TSM Veľký Meder, s.r.o., cena diela je 17.395,00 Eur s DPH.
21.06.201225. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ s c h v a ľ u j e spolufinancovanie projektu úspešného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013/Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 vo výške 5% zo schváleného rozpočtu projektu pre Združenie obcí Medzičilizia Názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 1. Etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1.fázisa – medzi obcami Okoč a Veľký Meder/Ekecs község és Nagymegyer között Registračné číslo projektu: HUSK/1101/2.3.1/0302 Výška celkových schválených oprávnených výdavkov na projekt pre Združenie obcí Medzičilizia: 388 939,79 Eur Z toho vyplývajúca výška spolufinancovania projektu zo strany Združenia obcí Medzičilizia z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5 %: 19 446,99 Eur Výška spolufinancovania projektu zo strany mesta Veľký Meder je 6 320,27 Eur.
21.06.2012ZASADNUTIE MsZ 18.07.2012
21.06.20122. Interpelácie poslancov Pán Dobis sa opýtal na zodpovedného za odvoz smetia po okosení trávy. MUDr. Alžbeta Vrezgová požiadala častejšie polievať trávu v parkoch a upozornila na nedodržanie parkovacieho poriadku pri Poliklinike. Ing. Ildikó Dobis opakovane navrhla častejší odvoz selektívne zbieraného odpadu. Pán Dobis upozornil, že na konci Dunajskej ulice pri výjazde na Medveďovskú cestu jedna reklamná tabuľa obmedzuje prehľadnosť križovatky.
21.06.2012Opatrenie č. 5 na úpravu rozpočtu mesta (príloha č. 2) predložil prednosta úradu. Zmena sa týka schváleného spolufinancovania projektu „Cyklotrasy bez hraníc“ a nákupu kontajnerov na separovaný odpad. Predložený návrh bol schválený (13 - 0 - 0)
ZASADNUTIE MsZ 27.08.2012
27.08.2012Na otázku p. Görföla pán primátor informoval, že verejné obstaranie na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny bolo v júli riadne uzavreté a zmluva s ministerstvom zo strany mesta podpísaná. Odvtedy to leží na ministerstve.
27.08.2012Pán Görföl vyslovil názor, že by sa v kúpeľnom meste nemali večer zatvárať zábavné podniky a že hluk v meste v noci robia aj mimo reštaurácií. Náčelník MP. Mgr. Zoltán Herdics informoval, že po víkendoch riešia 2-3 prípady rušenia nočného kľudu. Poslanci ho upozornili na nepovolené použitie zvlášť hlučnej zábavnej pyrotechniky v sobotu v noci o pol jednej. Pán náčelník prisľúbil to vyšetriť a na poslaneckú otázku informoval, že správa o novej koncepcii MP sa pripravuje na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.
27.08.2012Pán Csepi v súvislosti s turistickým ruchom a rušením nočného kľudu vyzval na toleranciu.
ZASADNUTIE MsZ 12.09.2012
12.09.2012Pán primátor sa vo svojej správe venoval obdobiu od posledného plánovaného zasadnutia dňa 21.6.2012. Konštatoval, že na mestskom úrade sa usilovne pracovalo aj počas letných prázdnin. Najvýznamnejšou udalosťou boli kultúrne dni Sv. Štefana, keď sa ponúkali slávnostné aj kultúrne akcie občanom ako aj návštevníkom počas 3 dní.
12.09.2012Pán primátor opakovane informoval, že rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny zo strany mesta je pripravená, na jar bolo dokončené verejné obstaranie a podpísaná zmluva s dodávajúcou fy EUROBUILDING. Odvtedy dotačná zmluva leží na ministerstve. Čaká ho však ešte osobné stretnutie s príslušným vedúcim odboru na ministerstve. Neoficiálne má správy o tom, že ministerstvo má výhrady voči výhercovi konkurzu.
12.09.2012Pán Ing. Csémi sa opýtal na vyrubené pokuty občanom za náhradné kosenie fy TSM. Pán riaditeľ uviedol, že pokuty sleduje mestský úrad, PaedDr. László doplnil, že sa jedná o sumu cca 1 000,-€ a ešte nemá informácie o platbách, pretože splatnosti vypršia v týchto dňoch.
12.09.2012Na otázku pána Csepiho pán primátor informoval, že autobusová linka do Györu ako aj cyklotrasa sa môžu realizovať najskôr od budúceho leta.
ZASADNUTIE MsZ 24.10.2012
24.10.2012 Pán primátor informoval, že ohľadne centrálnej mestskej zóny nemá nové informácie, vyúčtovanie dotácie je otázkou niekoľkých týždňov, na Poľovníckej ulici sa ešte v tomto roku vyhotoví nový chodník o ploche 1 600 m 2 , prípravy výstavby Hruškovej ulice prebiehajú, komplikoval to spor o systéme kanalizácie. Dodal, že už teraz je jasné, že v rozpočte plánovaná suma nebude stačiť.
24.10.2012 Pán Dobis poznamenal, že už 19. septembra sa malo rokovať o osude centrálnej mestskej zóny a opýtal sa na stav vyčistenia Papského kanála. Pán primátor informoval, že predmetné rokovanie sa konalo, nedostal však nové informácie. Papský kanál bude vyúčtovaný až práce prevezmú vodohospodári, potom sa ešte bude treba dohodnúť na pravidelnej údržbe. Správa primátora mesta bola schválená (9 - 1 - 0).
24.10.2012 3. Interpelácie poslancov Pán Bobkovič uviedol, že už niekoľko rokov žiada zakročiť kvôli chátrajúcim budovám a pozemkom (rodinné domy na Kurtaserskej ulici, hotel a pozemky v okolí termálneho kúpaliska a pod.). Teraz žiada o písomnú správu, čo sa zo strany úradu vykonalo v týchto veciach. Požiadal ďalej na konci Želiarskej ulice a pri Hasičskej stanici odpratať orezanú zeleň. Nasledovala diskusia o povinnostiach udržovať zeleň na verejnom priestranstve avšak v blízkosti budov.
24.10.2012 8. Diskusia o miestnych daniach na rok 2013 Pán Bc. Imrich Mikos rozdal poslancom podkladový materiál (príloha č. 14 ) na zahájenie diskusie o prípadnom zvýšení niektorých daní. Uviedol, že v našom meste sa najväčšia položka, dane z nehnuteľností od r. 2009 nezvýšila. Pán primátor dodal, že podrobnejšie sa k tomu vrátime v rámci prípravy rozpočtu, prípadne na mimoriadnom stretnutí.
24.10.2012 Pán primátor doplnil, že je potrebné pripraviť projekty, napr. na cesty, verejné osvetlenie a pod. na fondy z EU pre obdobie 2014-2020. Preto treba počítať so značnými nákladmi na projekty.
24.10.2012 V diskusii pán náčelník vyslovil presvedčenie, že sa v mestskom parku zlepšila situácia, odkedy sa presťahovali do nového sídla, s nezamestnancami, zhromažďujúcimi sa pri Bille, kým nespáchajú priestupok, niet čo robiť.
ZASADNUTIE MsZ 28.11.2012
28.11.2012Nasledovala diskusia o stále sa zhoršujúcom stave pri vchode do BILLY kvôli prítomnosti neprispôsobivých občanov. Pán Herdics konštatoval, že kým nespáchajú priestupok nemožno proti nim zakročiť.
28.11.2012Ing. Csémi kritizoval alibistický prístup ochranky obchodného domu, že pôsobia len vo vnútri obchodu a pritom aj okolie obchodného domu je vo vlastníctve BILLy.
28.11.20126. Návrh č. 13/2012 Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností
28.11.2012Návrh nových taríf pre rok 2013 (príloha č.6) predložil Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia daní a poplatkov.
28.11.2012V rámci diskusie pán Mikos informoval, že postupne sa rieši aj zdanenie pôvodne neevidovaných a čiernych stavieb.
28.11.2012Pán primátor doplnil, že existuje aj možnosť identifikácie neevidovaných budov v meste pomocou špeciálnej elektronickej mapy. Využitie toho však vyžaduje nemalé financie, teda súhlas zastupiteľstva.
28.11.2012Pán Bobkovič namietol, že použitie súhrnných príjmov z navýšenia daní vo výške 80 000,-€ nie je účelovo naplánované.
28.11.2012Pán Görföl poznamenal, že navýšenie postihuje výrazne podnikateľov a opýtal sa na situáciu s platbami v tomto roku.
28.11.2012Bc. Mikos informoval, že vďaka znižujúcim sa pohľadávkam tohtoročný plán v tejto položke je už plnený na vyše 100%. To nevedel uviesť v akej miere je plnený v pomere k tohtoročným výmerom. Doplnil, že sa eviduje jedna veľká, nevymáhateľná čiastka, na ostatných sa postupne pracuje.
28.11.2012Pán primátor konštatoval, že sa zlepšila disciplína platenia daní. Mgr. Kórósi v mene finančnej komisie a mestskej rady odporúča VZN schváliť a to verejným hlasovaním.
28.11.2012Predložený návrh VZN č. 140 o dani z nehnuteľností bol schválený (9 - 0 - 2).
28.11.20121 - prenájom nehnuteľností pre Termál s.r.o. Jedná sa o vysporiadanie súčasného právneho stavu. Za doterajšie obdobie by termálne kúpalisko zaplatilo mestu 40 000,-€ „bez právneho dôvodu“ podľa dohody. Komisia mestského majetku doporučuje schváliť, pán Dobis v mene dozornej rady tiež doporučuje a navrhuje neskoršie aj predať, pretože mesto o tieto svoje majetky sa nevie starať. Návrh na prenájom bol schválený (8 - 2 - 0).
ZASADNUTIE MsZ 12.12.2012
12.12.20123. Interpelácie poslancov Pán Bobkovič upozornil, že sa nový chodník na Poľovníckej ulici nerieši ako bezbariérový. Pán primátor informoval, že by to podľa projektu malo byť vyhovujúce. Ing. Szakszon, ved. oddelenia výstavby dodal, že to bude doriešené, nie však postupným zvažovaním chodníkov, pretože by tam stála voda. Niektorí poslanci sa vyjadrili v tom duchu, že by sa to, či navrhnuté riešenie bude vyhovujúce, malo prekonzultovať ešte pred dokončením.
12.12.2012Pán Bobkovič sa pridal k tejto kritike a navrhol informovať občanov, pre ktoré časti mesta kto je zodpovedný.
12.12.2012Pán primátor požiadal konateľa TERMAL s.r.o., Ing. Tibora Križana, aby informoval poslancov o cenníku termálneho kúpaliska na rok 2013. Ing. Križan predložil nový cenník (príloha č. 7) s poznámkou, že neobsahuje žiadne väčšie zmeny, hlavne čo sa týka miestnych obyvateľov. Pán Bobkovič kritizoval, že v 19 dňoch roka - sviatky - si domáci nemôžu užívať inak platné výhodné tarify. Mgr. Ildikó Laposová považuje za výraznú zmenu stanovenia dôchodkového veku univerzálne na 62 rokov a upozornila na údajné zneužitie vstupeniek s jedným opakovaným vstupom. Pán Dobis upozornil, že o predloženom materiáli, schválenom už konateľom spoločnosti zastupiteľstvo by nemalo hlasovať. Pán primátor súhlasil a ukončil diskusiu.
12.12.2012Búrlivú diskusiu vyvolal návrh p. Görföla, aby zastupiteľstvo schválilo odmenu na Vianoce úradníkom mestského úradu po 250,-€. Odzneli otázky a návrhy na zdroj týchto odmien, pán Dobis poznamenal, že je to v kompetencii primátora a musí byť pripojené aj hodnotenie, Mgr. Laposová konštatovala, že zamestnanci MsÚ dostali odmeny naposledy v roku 2008. Na otázku Ing. Ildikó Dobis pán prednosta informoval, že okrem opatrovníkov mestský úrad má spolu cca 110 zamestnancov.
12.12.20127. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ berie na vedomie predložený Cenník TERMÁL s.r.o. Veľký Meder č. 2013/1 platný od 1.1.2013

Rok 2013 - Počkáme, uvidíme!

Zápisy a uznesenia, v ktorých Mestské zastupiteľstvo ukladá riešenie tém, alebo ich berie na vedomie
Dátum zasadnutia MsZPrejednané otázky spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi.
1. ZASADNUTIE MsZ 06.02.2013
06.02.20134. Správa o činnosti odborných komisií mestského zastupiteľstva v roku 2012 Písomne spracovanú správu predložil : - Ivan Bobkovič, predseda komisie športu a mládeže (príloha č. 3/1) - PaedDr. Marián Soóky, predseda komisie kultúry, školstva a masových organizácií (príloha č. 3/2) Pri tejto správe pán Bobkovič navrhol spracovať elektronicky mestskú kroniku. - Mgr. Zalán Kórósi, predseda komisie finančnej, správy mestského majetku a bytov (príloha č. 3/3) - MVDr. Dezider Bartalos, predseda Výboru pre mestskú časť Ižop (príloha č. 3/4) - Ladislav Dobis, predseda komisie na ochranu verejného záujmu (príloha č. 3/5) Ing. Ildikó Dobis, predseda komisie cestovného ruchu informovala zastupiteľstvo ústne. Hovorila o dôležitosti spolupráce zúčastnených v cestovnom ruchu a marketingu, chýba jej funkcia referenta cestovného ruchu na mestskom úrade. Konštatovala zlepšenie vzťahov medzi termálnym kúpaliskom a Združením ubytovateľov a vymenovala nietoré aktivity komisie ako napr. návrh rekonštrukcie chodníka na Poľovníckej ulici. Písomne bola pripravená aj správa komisie výstavby. Správy zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania. Nasledovala krátka prestávka.
06.02.20132. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ berie na vedomie správu predsedu komisie - finančná, správa mestského majetku a bytov - kultúry, školstva a masových organizácií - výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami - na ochranu verejného záujmu - výbor pre mestskú časť Ižop - športu a mládeže - cestovného ruchu o činnosti v roku 2012 .
22.05.2013Vážení a to je všetko čo sme v súvislosti so začínajúcou letnou sezónou 2013 mali riešiť v oblasti cestovného ruchu na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v r. 2013?
2. ZASADNUTIE MsZ 27.03.2013 a 03.04.2013
22.05.20132. Správa primátora mesta o činnosti.
22.05.2013 Pán Dobis sa vyslovil kriticky k vyrúbaniu cca 50 agátov na „Csordaút“. Považuje to za hrubý zákrok do prírody. Ku kritike sa pridali aj ďalší poslanci s poukazom aj na vysokú hodnotu tejto dreviny. Pán primátor naopak sa odvolával na kritiku občanov aj turistov na neupravenosť predmetnej cesty a že sa jedná o stromy u ktorých sa rúbacie povolenie nevyžaduje. Konštatoval však, že aj PZ začalo pátrať, teraz je treba počkať na výsledok vyšetrenia. Pán Bobkovič upozornil na vyrúbanie 4 árov stromov v lesoparku - to je však v súkromnom vlastníctve.
27.03.20133. Interpelácie poslancov
27.03.2013Pán Bobkovič informoval, že dozorná rada pri MPBH konštatovala, že spoločnosť dodnes nedostala právny audit zaplatený audítorskej firme už pred 2 rokmi a požiadal pána primátora o vysvetlenie. Ing. Csémi dodal, že to urgovali u audítorskej firmy a na vedomie aj primátorovi cca pred trištvrte rokom. Pán primátor prisľúbil poslať, hoci to slúži pre neho a právna časť ani nebola dotiahnutá do konca. Ing. Csémi zopakoval, že to zaplatila spoločnosť a za celú správu, takže to chcú mať. Na otázku pána Bobkoviča Ing. Križan informoval, že ani Termál s.r.o. to nemá. Odpovedajúc p. Görfölovi pán primátor informoval, že mesto prispelo k nákladom Aquafestivalu zaobstaraním 4 mobilných záchodov a odmenou skupiny - doprovodu tanečného súboru Megyer. Spor o prevádzkovaní domu smútku - chladiarenského boxu bol vyriešený dodatkom k nájomnej zmluve teraz v pondelok.
27.03.20134. Plán hospodárenia Termál s.r.o. a zámer činnosti na rok 2013
27.03.2013 Písomný materiál (príloha č. 3) komentoval konateľ spoločnosti, Ing. Tibor Križan. Venoval sa zvlášť investičným zámerom a požiadal poslancov o schválenie čerpania investičného úveru vo výške 350 000,-€ od Tatra Banky, a.s. Na otázku pána Bobkoviča pán konateľ vyslovil presvedčenie, že nebudú mať problémy so splácaním tohto úveru. Pán Ladislav Dobis prezentoval stanovisko dozornej rady Termál s.r.o., podľa ktorého s plánom príjmov a výdavkov súhlasia ako aj s investičným plánom- to ale po zvážení priorít- predovšetkým opravy z vlastných zdrojov. Prijatie úveru neodporúčajú, navrhujú mestu predĺžiť splatnosť pôžičky pre Termál s.r.o. do konca roka. Na návrh Mgr. Kórósiho si mestské zastupiteľstvo vypočulo stanovisko VZT k obchodnému plánu ako aj k plánu investícií v podaní pána PaedDr. Tomáša Földesa. Pán Földes odvolávajúc sa na konkrétne skúsenosti a pripomienky ubytovaných hostí termálneho kúpaliska predložil návrh niektorých opatrení a požiadal o schválenie investičného zámeru Termál s.r.o. (príloha č. 7). Ing. Ildikó Dobis upozornila na to, že marketingový plán termálneho kúpaliska je potrebný, niektoré položky (vo výške cca 30 000,-€) by však mali byť realizované z prevádzkových nákladov - nie z marketingových. Poukázala na nepriaznivý vývoj príjmov zo vstupného, uprednostnila by prestavbu sociálnych zariadení a zatrávnenie areálu a navrhla zvýšiť marketingové náklady termálneho kúpaliska o 50 000,-€. Na návrh pána Görföla po krátkej diskusii o kompetenciách primátora a zastupiteľstva zastupiteľstvo súhlasilo, že plány hospodárení mestských podnikov nestačí „brať na vedomie.“ Reagujúc na návrh pána Dobisa posunúť splatnosť uhradenia 310 000,-€ pre mesto, pán prednosta upozornil, že tie peniaze tvoria rozpočet mesta a potrebujeme ich tiež v priebehu roka. Na otázku Mgr. Ildikó Laposovej Ing. Križan informoval, že tržby z predaja sa znížili preto, lebo predmetnú predajňu už neprevádzkujú sami a mzdové náklady sa zvýšili kvôli tomu, že sa zaviazali upravovať niektoré vonkajšie priestory okolia areálu a zamestnali 6 pracovníkov, ich mzdy však ÚPSVaR refunduje. Odpovedajúc na poslanecké otázky Ing. Križan vyslovil názor, že 40 000,-€ na plánované DI je primerané počtu návštevníkov termálneho kúpaliska a informoval, že na prekrytie zimného obdobia potrebujú čerpať kontokorentný úver vo výške 400 000,-€.- 5 - MUDr. Vrezgová navrhla dohodnúť sa s dodávateľmi na splatení investičných nákladov až v r. 2014. Reagujúc na návrh zvýšenia marketengových nákladov termálneho kúpaliska, považujúc pánom Dobisom už aj tak za vysoké, pán PaedDr. Földes upresnil, že nežiadajú navýšenie v tomto roku plánovaných 70 000,-€, ale ročne minimálne tých 50 000,-€, pretože v uplynulých rokoch sa tomu vôbec nevenovalo. Odpovedajúc na otázku p. Csepiho pán konateľ informoval o vývoji tržieb. V januári a februári evidujú pokles počtu návštevníkov o 4 000 mesačne, marec je už pozitívny, ale 1. kvartál bude o 3-4 % slabší ako v uplynulom roku. Na návrh pána Bobkoviča zastupiteľstvo najprv hlasovalo o čerpaní investičného úveru. Tento návrh nebol schválený (0 - 5 - 7). Obchodný plán Termál s.r.o. - na návrh p. Dobisa bez plánovaných investícií - bol schválený (6 - 5 - 0). Na návrh Ing. Ildikó Dobis bolo schválené aj navýšenie nákladov na marketing o sumu 50 000,-€ (6 - 5 -0).
03.04.2013 Pán Bobkovič sa opýtal na dokončenie bezbarierovosti nového chodníka na Poľovníckej ulici a vyslovil nespokojnosť s odpoveďou, že sa to urobí dodatočne a na náklady mesta. Mgr. Kórósi sa vyslovil súhlasne, že by nemali byť akceptované práce a platby nad rámec zmlúv. Pán primátor uviedol, že rozsah prác bol na niektorých úsekoch nepredvídateľný, pripravuje sa však materiál porovnávajúci projektované náklady, zmluvné náklady a konečné, skutočné náklady stavieb realizovaných mestom.
03.04.2013 9. Správa o ýbere miestnych daní za rok 2012
03.04.2013 Informatívny materiál (príloha č. 9) predložil spracovateľ Bc. Imrich Mikos, vedúci oddelenia daní a poplatkov. Odpovedajúc na poslanecké otázky pán Mikos konštatoval, že vďaka vykonaným opatreniam sa zlepšila disciplína platenia daní a poplatkov, objem nedoplatkov sa znížil o 21 000,-€. Aktuálny stav pohľadávok v porovnaní s koncoročným nevedel prezentovať, informoval však, že aj v súčasnosti prebieha cca 800 exekúcií a aj aktuálny zoznam dlžníkov je zverejnený. Odpovedajúc p. Bobkovičovi a Dobisovi pán primátor a Ing. Zuzana Dúžiková vysvetlili, že pri príprave rozpočtu sa kalkuluje s príjmami z vymáhania pohľadávok. Presná výška sa potom vyhodnotí v decembri. Vlani napr. sa podarilo naplánovať príjmy zo všetkých daní na 99,65 %. Pán Dobis požiadal tento systém plánovania vysvetliť aj pri predložení záverečného účtu mesta. Pán primátor konštatoval, že úspešnosť vymáhania nedoplatkov je nevyspytateľná a prisľúbil poslancov o tom priebežne informovať. Správu zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez hlasovania.
03.04.2013 12. Voľné návrhy
03.04.2013Návrh na novú voľbu členov dozornej rady pri Termál s.r.o. bol na návrh p. Görföla a Ing. Ildikó Dobis stiahnutý z programu rokovania (11 - 0 - 0), kým sa nepreskúma zákonná opodstatnenosť novej voľby
03.04.2013 Ing. Viktor Szakszon, vedúci odd. výstavby predložil návrh na začatie procesu prepracovania územného plánu mesta a za vytvorenie pracovnej komisie na posudzovanie návrhov a žiadostí. Uviedol, že v prípade uskutočnenia zmien a predkladania nových požiadaviek je potrebný územný plán mesta štvorročne prehodnotiť. Pán prednosta reagujúc na poslaneckú otázku uviedol, že vlani sa hlasovalo v súvislosti s územným plánom o konkrétnej zmene, teraz sa jedná o zahájenie procesu všeobecnej revízie územného plánu. Existujú vlastné iniciatívy, plány, ďalej sa vykoná prieskum námetov a žiadostí po dobu 60 dní, potom nasleduje cenová ponuka a až potom zadanie práce. Pán primátor dodal, že v rámci tohto procesu sa pozbierajú nápady a zastupiteľstvo zváži realitu navrhnutých riešení. Na otázku MUDr. Vrezgovej Ing. Szakszon informoval, že ak by neprišli od občanov a podnikateľov návrhy, mesto to musí urobiť v záujme realizácie niektorých vlastných plánov. Náklady odhaduje na 7-8 000,- €, tie však budú rozúčtované medzi žiadateľmi, na podnet ktorých sa zmeny vykonajú. Návrh na začatie procesu obstarania bol schválený (11 - 0 - 0). Návrh na pracovnú komisiu bol schválený (11 - 0 - 0).
03.04.2013 Ing. Zuzana Dúžiková predložila návrh a hlasovacie lístky na určenie platu primátora v roku 2013 (príloha č. 12) a na odmenu hlavného kontrolóra pre rok 2012. Výsledkom tajného hlasovania poslanci schválili 6,36 %-né navýšenie platu primátora (spolu 2 004,-€) a odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 8,63 %.
03.04.2013 MUDr. Vrezgová navrhla zamyslieť sa nad výstavbou chodníka od ulice J.Gagarina k TESCU. To by bolo tiež v záujme bezpečnosti občanov.
03.04.2013 Pán primátor informoval, že na programe je prerokovanie žiadosti VZT pre oblasť cestovného ruchu, ale predkladateľ, Mgr. Kórósi už nie je v miestnosti. Na návrh p. Görföla zastupiteľstvo súhlasilo (10 - 0 - 0), aby túto žiadosť predniesol pán Tomáš Földes, predstaviteľ združenia. Pán Földes uviedol, že v 1. bode žiadajú vyčleniť ročne min. 50 000,-€ na marketingovú činnosť, ktorá bola v uplynulých rokoch zanedbaná a združenie by sa rado zúčastnilo ako poradný orgán pri plánovaní marketingu. Podstatou bodov 2 až 4 je, že príjmy z daní z turizmu, „vyprodukované“ výlučne ubytovateľmi boli vyčlenené na samostatnom účte a preinvestované výhradne do oblasti cestovného ruchu a v 5. bode združenie podporuje realizáciu investičných zámerov Termál s.r.o. v roku 2013. V diskusii Ing. Ildikó Dobis vyslovila presvedčenie, že financovanie marketingovej činnosti termálneho kúpaliska je už zabezpečené, upozornila však na to, že v budúcom roku bude termálne kúpalisko oslavovať 40. výročie založenia, čo bude príležitosťou na zviditeľnenie. Zriadenie ďalších osobitných účtov mesta nepodporuje, ale súhlasí s tým, že príjmy z turizmu majú byť preinvestované do turizmu. Považuje za nesprávne, že na mestskom úrade sa nikto nezaoberá cestovným ruchom a navrhuje investičné plány termálneho kúpaliska predložiť znovu dozornej rade, komisiám a pod. MUDr. Vrezgová sa vyslovila tiež súhlasne k žiadosti, pri preinvestovaní by vynechala slovo „výhradne“, pretože treba rozvýjať celé mesto. Pán Görföl sa tiež vyslovil súhlasne, podľa neho sú aj preinvestované tie peniaze do cestovného ruchu, len nie sú dôsledne pomenované čo z čoho. O investičných zámeroch termálneho kúpaliska teraz neodporúča rokovať a predmetnú žiadosť navrhuje vziať na vedomie. Pán primátor súhlasil s tým, že ďalej by bola posunutá komisiám na ďalšie spracovanie. Ing. Dobis dodala, že okrem investícií do cestovného ruchu si vie predstaviť financovanie darčekových predmetov, vystúpenie kultúrnych skupín a pod. Pán Dobis v súvislosti so žiadosťou poukázal na to, že ani v tomto prípade nebol dodržaný „služobný postup“. Považuje za opodstatnené sa zaoberať touto žiadosťou, pretože predkladajúce združenie zastupuje veľa občanov nášho mesta a navrhol za 2 týždne zvolať mimoriadne zasadnutie na tému cestovného ruchu a termálneho kúpaliska. Pán prednosta vyslovil súhlas so žiadosťou, vyjadril však presvedčenie , že mesto príjmy z turizmu investuje späť do oblasti cestovného ruchu. Pán Bobkovič sa vyslovil za prerokovanie tejto problematiky na samostatnom zasadnutí. Mgr. Ildikó Laposová sa vyslovila čiastočne súhlasne s požiadavkami. Nesúhlasila so zvyšovaním marketingových nákladov, kým termálne kúpalisko nevie splácať svoje záväzky mestu a upozornila, že značná časť mesta len strpí turizmus, vďaka čomu sme sa stali drahým mestom s drahými pozemkami. Ing. Ildikó Dobis však odhadla obrat v meste z turizmu na úrovni 10 000 000,-€ a položila otázku, ako by sme bez toho vyzerali. Predloženú žiadosť zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0). Pán primátor v súvislosti s vynechaním investičných plánov Termál s.r.o. z ich obchodného plánu na rok 2013 informoval, že zvažuje vetovať toto uznesenie MsZ. Aj v tejto súvislosti súhlasil so zvolaním neplánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Pán Görföl namietol, že zbytočne rokujú hodiny o veciach mestských s.r.o., ak nakoniec o všetkom rozhoduje primátor.
03.04.2013UZNESENIE č. 2-MsZ/2013 zo dňa 27.3.2013
03.04.2013 2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi b/ n e s c h v a ľ u j e čerpanie investičného úveru vo výške 350.000,- eur podľa indikatívnej ponuky Tatra banky a.s.
03.04.2013 12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
03.04.2013 a/ s c h v a ľ u j e začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Veľký Meder podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, b/ s c h v a ľ u j e pracovnú komisiu pozostávajúcu z členov: Ing. Judit Varga, Ing. Viktor Szakszon, Ema Kertészová na posudzovanie žiadostí, podnetov a návrhov, ktoré budú podané počas procesu obstarávania k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu mesta Veľký Meder
03.04.2013 23.Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
03.04.2013 a/ berie na vedomie Žiadosť Veľkomederského združenia turizmu a Združenia pre rozvoj turimu a termálneho kúpaliska Veľký Meder zo dňa 20.3.2013 .
03.04.2013 2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Meder
03.04.2013 a/ s c h v a ľ u j e Obchodný plán Termál s.r.o. na rok 2013 bez plánu investícií na rok 2013 spolu vo výške 500.000,- eur
03.04.2013 c/ s c h v a ľ u j e navýšenie marketingových nákladov o 50.000,- eur a navýšenie výnosov zo vstupného o 50.000,- eur.
3. ZASADNUTIE 22.05.2013
22.05.2013Interpelácie poslancov
22.05.2013Ing. Szakszon informoval, že bezbariérovosť nového chodníka na Poľovníckej ulici sa dorieši do letnej turistickej sezóny.
22.05.2013Pán Herdics, náčelník mestskej polície však upozornil, že je to v právomoci len a len sudcov a informoval, že majú akčný plán na zákrok voči páchateľom. Pán primátor dodal, že mestská polícia v rámci svojich možností urobí všetko, vykonáva aj osvetovú činnosť, chýba však spätná väzba - spolupráca od občanov, jednoducho treba nahlásiť ihneď, ak niekto zistí niečo podozrivé. Pán Csepi upozornil, že ak sa tento jav nedorieši, môže ohroziť aj vývoj turizmu v našom meste
22.05.2013Ing. Karol Varga, riaditeľ TSM informoval, že sa eviduje každý odvoz od podnikateľov, čoskoro by sa mal rozbehnúť aj „čipový systém“. Týždenný odvoz odpadu začína v polovici júna.
22.05.2013Pán Csepi vyslovil nespokojnosť so sklzom zavedenia sľúbeného čipového systému evidencie odvozu odpadu už od apríla. Pán prednosta ubezpečil, že sa vedie aj bez tohto systému riadna evidencia a zaplatené paušálne sumy sa budú dať porovnať a vyúčtovať podľa skutočného odvozu. Pán primátor ešte informoval, že sklz spôsobila zmena dodávateľa systému v záujme zníženiu nákladov a vyslovil presvedčenie, že v 2. polroku už to bude fungovať. MVDr. Dezider Bartalos upozornil na množiaci sa počet čiernych skládok v prírode hlavne v okolí Ižopu. Pán primátor informoval, že sa venuje zvýšená pozornosť na vypátranie vinníkov a poďakoval občianskym aktivistom za jarné akcie vyčistenia prírody. Pán Csepi by rád počul o odstrašujúcej pokute za vynesenie smetia do prírody.
22.05.2013Rozbor hospodárenia Termál s.r.o. za rok 2012
22.05.2013Krátky výklad k správe (príloha č. 3) o výsledkoch hospodárenia predložil Ing. Tibor Križan, konateľ spoločnosti. Konštatoval, že návštevnosť zaznamenali na úrovni roku 2011, t.j. 590 832 vstupov, príjmy zo vstupného 2 910 602,-€. Pripomenul aj výsledky hydrogeologického prieskumu vrtov, podľa ktorého výdatnosť vrtu č.1 je 7 l/s a vrtu č.2 14 l/s pri povolenej forme odberu „voľný preliv“. Pán Ladislav Dobis odvolávajúc sa na zápisnicu dozornej rady (príloha č. 3a) hodnotil výsledky spoločnosti pozitívne a odporúča schváliť ročnú účtovnú uzávierku. Mgr. Laposová upozornila, že v zmysle zakladateľskej listiny peniaze na rezervnom fonde majú byť vedené na samostatnom účte. Predložený súbor materiálov a rozdelenie čistého zisku bolo schválené (9 - 1 - 1).
22.05.2013Pán primátor, odvolávajúc sa na protest značnej skupiny občanov navrhol zrušiť uznesenie o rozšírení rímsko-katolíckeho cintorína využitím zeleného pásu pri križovatke ulíc Sv.Štefana a Kurtaserská. Ing. Szakszon informoval, že podľa územného plánu mesta plánované rozšírenie - vybudovanie nového cintorína by bolo veľmi nákladné. Ako alternatívne riešenie uviedol odkúpenie záhrad na ul. Sv.Štefana za reformovaným cintorínom a to cca 10 000 m2 pozemku v cene cca 150 000,-€. Pán Dobis toto riešenie považuje za prijateľné. Zastupiteľstvo schválilo zrušenia uznesenia č. 11-MsZ/2012-10/a (9 - 0 - 2). Pán Bobkovič navrhol na takto uvoľnenej ploche vytvoriť oddychový park.
22.05.2013Po krátkej prestávke pán primátor informoval o vetovaných uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatoval, že nemá výhrady a problém s konkrétnymi uzneseniami, ale v zásade s tým, že zastupiteľstvo formou schvaľovania plánov hospodárenia alebo aj napr. rozborov hospodárení na dnešnom zasadnutí zasahuje do právomoci valného zhromaždenia - primátora. Konštatoval ďalej, že napr. v prípade rozboru hospodárenia mesta zastupiteľstvo len berie na vedomie a pri spoločnostiach trvajú na schvaľovaní. Bude hľadať aj naďalej uspokojujúce právne vysvetlenie, či mu môžu niečo „ukladať“, za čo je on v jednej osobe zodpovedný. Pán Dobis namietol, že nič nechceli „nariadiť“ primátorovi, veď ide o plány, ktoré predložili konatelia spoločností a nie poslanci. Pán Csepi dodal, že schvaľovaním vlastne poskytli konateľom väčšiu dôveru a navrhol uznesenia potvrdiť s tým, že na druhej strane pán primátor má právo hľadať uspokojúci právny verdikt. Pán Dobis pochválil v tomto roku realizované detské ihrisko na termálnom kúpalisku, ale dozorná rada ďalšie investície z úveru neodporúča. V diskusii pán prednosta navrhol podnikateľské plány spoločností mesta predložiť už pri schvaľovaní rozpočtu mesta.
22.05.2013UZNESENIE č. 3-MsZ/2013 zo dňa 22.5.2013
22.05.2013s c h v a ľ u j e
22.05.20131. Zabezpečenie realizácie projektu: Zvyšovanie bezpečnosti vo Veľkom Mederi. Finančná podpora projektu, ktorú schválila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2013 je 10. 000 EUR.
22.05.20132. Financovanie projektu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t. j. vo výške 2000 EUR. (Podmienkou pridelenia dotácie je zabezpečenie vlastných zdrojov vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 2000 EUR).
22.05.20133. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Veľký Meder vo výške 2000 Eur na spolufinancovanie dotácie z Obvodného úradu Trnava na projekt Zvyšovanie bezpečnosti vo Veľkom Mederi.
22.05.2013p o t v r d z u j e
22.05.2013uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 2-MsZ/2013-2/a ktoré sa týka: Obchodný plán Termál s.r.o. na rok 2013 bez plánu investícií na rok 2013 spolu vo výške 500.000,- eur
22.05.2013uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi č. 2-MsZ/2013-2/c ktoré sa týka: navýšenie marketingových nákladov o 50.000,- eur a navýšenie výnosov zo vstupného o 50.000,- eur.
22.05.2013s c h v a ľ u j e
22.05.20131. Výročnú správu spoločnosti TERMAL s.r.o. za rok 2012
22.05.20132. Ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti TERMÁL s.r.o. Veľký Meder za rok 2012
22.05.20133. Rozdelenie čistého zisku spoločnosti TERMÁL s.r.o. Veľký Meder za rok 2012 v celkovej výške 483 967,24 Eur nasledovne : - prídel do sociálneho fondu vo výške 30 000,- Eur - nerozdelený zisk spoločnosti vo výške 453 967,24 Eur.
4. ZASADNUTIE 26.06.2013
22.06.2013Interpelácie poslancov
22.06.2013Odpovedajúc na otázku p. Bobkoviča Ing. Szakszon informoval, že bezbariérovosť chodníka na Poľovníckej ulici bude doriešená v priebehu budúceho týždňa. Pán Dobis vyslovil názor, že nie sú dostatočne spracované odpovede na interpelácie poslancov, tento programový bod by mal začať odpoveďami na interpelácie z predchádzajúceho rokovania.
22.06.2013Pán primátor však upozornil, že interpelácie nie sú úlohy, o ktorých by mal povinnosť referovať. Sú to otázky, ktoré sú zodpovedané ihneď, ak poslanec žiada, môže dostať odpoveď písomne.
22.06.2013Pán Görföl navrhol ďalej zmeniť VZN mesta o daniach tak, aby aj občania bez trvalého pobytu platili daň za odpad. Pán prednosta uviedol, že v zmysle daňových zákonov by to bolo protizákonné, hľadáme cestu na znovuprihlásenie občanov bývajúcich v bytových domoch, ktorým pobyty boli zrušené na návrh MPBH.
22.06.2013Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2013
22.06.2013Mgr. Kórósi konštatovanie o zlepšení stavu verejnej bezpečnosti považuje za subjektívne, objektívne je možno konštatovať zlepšenie prístupu mestskej polície.
22.06.201310. Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2013 (príloha č.6)
22.06.2013Pán prednosta informoval, že mestská rada odporúča schváliť tento plán, že sa bude venovať hlavne vysporiadaniu starých, neaktuálnych VZN a že podnikateľské plány spoločností mesta by mali byť schválené skôr.
22.06.2013ad.13 - vypracovanie projektovej dokumentácie ...
22.06.2013Pán prednosta uviedol, že predbežné kalkulácie na náklady tohto 210 m chodníka činia cca 30 000,-€. Nasledovala diskusia o využiteľnosti tohto diela. Ing. Csémi informoval, že komisia výstavby neodporúča. Pán Görföl navrhol sa k tejto otázke vrátiť po vybudovaní cyklotrasy. Predložený návrh nebol schválený (3 - 2 - 8).
22.06.2013ad.23 - realizácia zákazky : Chodník ...
22.06.2013Nasledovala búrlivá diskusia o financovaní dvoch úsekoch tohto projektu. Ing. Csémi informoval, že komisia výstavby odporúča financovať len 1. etapu po odbočku na parkovisko termálneho kúpaliska. Druhú časť by mali financovať ubytovatelia. Ing. Pongrácz upozornil, že financovanie celej tejto investície už bolo schválené, teraz sa jedná o zahájenie realizácie. Mgr. Kórósi súhlasil s komisiou výstavby s tým, že treba investovať aj do iných častí mesta. Ing. Dobis však upozornila, že okrem tohto návrhu komisie cestovného ruchu nikto žiadny návrh nepredložil na opravu iného chodníka.
22.06.2013Pozmeňujúci návrh Ing. Csémiho : Realizáciu zákazky: Chodník - Čičovská cesta PD stavebný objekt SO 100-00 v zmysle verejného obstarávania zákazky. Termín zahájenia: 26.8.2013 - nebol schválený (3 - 5 - 3)
22.06.2013Pôvodne predložený návrh bol schválený (8 - 2 - 3). Ing. Ildikó Dobis vyzvala poslancov, aby na rok 2014 predložili svoje návrhy na rekonštrukciu ďalších chodníkov v meste.
22.06.201313. Voľné návrhy
22.06.2013Pán prednosta predložil návrh na vyhlásenie verejnej zbierky na zakúpenie sanitky do majetku mesta. MUDr. Vrezgová dodala, že sa jedná o použité, ale po všetkej stránke vyhovujúce výborne vybavené vozidlá v cene 7 000 - 8 000,-€. Vozidlá by naďalej prevádzkovala NsP. Pán Dobis požiadal spraviť dostatočnú propagáciu tejto zbierke. Predložený návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
22.06.2013Pán primátor predložil návrh na zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície zo sedem na 9 osôb. Mgr. Zoltán Herdics informoval, že v súčasnej situácii vedia zabezpečiť službu vo dvojici len v noci. Denná hliadka je neúplná a nestačí im ani čas na administratívne veci. Pán prednosta doplnil, že to znamená zvýšenie mzdových nákladov o 11 000,-€ v tomto roku. Ing. Csémi sa vyslovil pozitívne k návrhu s presvedčením, že sa nájdu zdroje na vykrytie miezd. Ing. Ildikó Dobis však upozornila na ďalšie náklady ako ošatenie, stravné lístky a pod. Navrhla uzavrieť pracovné zmluvy na dobu určitú a vyhodnotiť, či to prináša očakávaný efekt. Pán Dobis naopak zvýšenie počtu chápe ako potrebný krok k riadnemu zabezpečeniu celodennej služby. Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie počtu s podmienkou - s maximálnym navýšením rozpočtu 22.000.- Eur ročne a na dobu 1 kalendárneho roka od dátumu nástupu s následným vyhodnotením efektivity zvýšenia počtu osôb zo sedem na deväť. (11 - 1 - 0).
22.06.2013Naopak návrh pána primátora na zrušenie vyhláseného zaobstarania kamerového systému, prehodnotenie technickej dokumentácie a vypísanie nového obstarania bol schválený (12 - 0 - 0).
22.06.2013Ing. Ildikó Dobis predložila návrh, aby Termál s.r.o. vypracovala marketingový plán na rok 2014 (príloha č. 7). Doplnila, že oslavy 40. výročia prevádzkovania termálneho kúpaliska by sa nadviazali zväčša na známe mestské podujatia. V diskusii odzneli pochybnosti o možnostiach spoločnosti zvýšiť marketingové náklady, Ing. Dobis však vyslovila názor, že je to potrebné aj z hľadiska vytvorenia novej klientely. Pán Bobkovič sa opýtal, či neúspechy nespočívajú v možných personálnych problémoch, pán Görföl navrhol hlasovať o predloženom návrhu, ktorý nakoniec zastupiteľstvo schválilo (11 - 1 - 0). Ing. Ildikó Dobis predložila návrh (príloha č. 8) na vybavenie stavebného povolenia na plavecký bazén naprojektovaný už v roku 2008. Pán Dobis sa vyslovil proti ďalším investíciám na termálnom kúpalisku. Poukázal na správy o finančnej situácii Termál s.r.o. a ako príklad uviedol, že ak by boli schválili 300 000,-€ úver na tento rok, už by to nemali z čoho splácať. Pán Görföl však upozornil, že návrh je len o vybavení stavebného povolenia. Pán Bobkovič požiadal dohliadať, aby sa vybudoval moderný plavecký bazén. Predložený návrh bol schválený (7 - 2 - 3).
22.06.2013UZNESENIA č. 4 - MsZ/2013 zo dňa 26.6.2013
22.06.201321)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a/ neschvaľuje Realizáciu zákazky: Chodník - Čičovská cesta PD stavebný objekt SO 100-00 v zmysle verejného obstarávania zákazky. Termín zahájenia: 26.8.2013
22.06.2013b/ schvaľuje realizáciu zákazky: Chodník – Čičovská cesta v zmysle verejného obstarávania zákazky. Cena zákazky: maximálne do výšky 140.000 € s DPH.
22.06.201326)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) schvaľuje vyhlásiť verejnú zbierku od obyvateľov mesta a obyvateľov okolitých obcí a právnických a fyzických osôb podnikateľov na zakúpenie sanitky do majetku mesta Veľký Meder s tým, že predmetné vozidlo bude spravovať NsP Dunajská Streda, ktorá zabezpečuje prevoz pacientov aj v súčasnosti.Vzhľadom na katastrofálnu úroveň sanitiek, ktorými sa v súčasnosti prepravujú pacienti, našim cieľom je využiť situáciu, kedy je pre reorganizáciu RZP a RLP služieb na trhu ponuka sanitiek v dobrom stave (neporovnateľné súčasne používanými).Zásadný cieľ – zlepšenie úrovne a bezpečnosti prepravy pacientov – našich obyvateľov.
22.06.2013b) žiada mestský úrad pripraviť a zabezpečiť koordináciu finančnej zbierky od obyvateľov a podnikateľov a založiť samostatný bankový účet. Finančnú zbierku je potrebné realizovať do 30.09.2013.
22.06.201328)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) schvaľuje zvýšiť počet príslušníkov mstskej polície zo sedem na deväť osôb s podmienkou: - s maximálnym navýšením rozpočtu 22.000.- Eur ročne - na dobu 1 kalendárneho roka od dátumu nástupu s následným vyhodnotením efektivity zvýšenia počtu osôb zo sedem na deväť. s možnosťou nástupu od 15.júla 2013
22.06.201329)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) neschvaľuje vypovedanie Zmluvy o dielo na výstavbu „Rekonštrukcia centrálnej zóny“ so spoločnosťou Euro-building, a.s. Bratislava .
22.06.201330)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) schvaľuje zrušenie verejného obstarávania na Bezpečnostný kamerový systém z roku 2010. b) schvaľuje vykonať prehodnotenie technickej dokumentácie a vypísanie nového verejného obstarávania na uvedenú stavbu.
22.06.201331)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) poveruje primátora mesta, aby Termál s.r.o. vypracovala plán marketingových aktivít vrátane marketingového rozpočtu na rok 2014 do konca septembra vrátane prokektu na oslavu výročia vzniku termálneho kúpaliska spolu s OOCR.
22.06.201332)Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
22.06.2013a) poveruje primátora mesta, aby Termál s.r.o. vybavila stavebné povolenie na plavecký bazén podľa koncepcie schváleného v roku 2008, na základe ktorého bola vypracovaná projektová dokumentácia – do konca septembra 2013 .
5. MIMORIADNE ZASADNUTIE 12.08.2013
12.08.20134. Interpelácie poslancov
12.08.2013Mgr. Zalán Kórósi sa opýtal na stav mandátu členov dozornej rady pri Termál s.r.o.
12.08.2013Pán primátor informoval, že mandát troch poslancov, členov dozornej rady už je ukončený, je na poslancoch, aby sa rozhodli o doplnení dozornej rady na septembrovom zasadnutí. Pán Dobis namietol, že poslanci neboli upovedomení o vypršaní mandátu poslancov dozornej rady. Pán primátor konštatoval, že 6 ročný mandát troch poslancov skončil v januári, bol už predložený aj návrh na doplnenie dozornej rady, ale poslanci to stiahli z rokovania. Nasledovala diskusia o zakladateľskej listine Termál s.r.o. a o nedostatočnej informovanosti poslancov o pravidlách voľby členov dozornej rady a pod. Pán Görföl navrhol zakladateľskú listinu všetkých s.r.o. založených mestom doručiť mailom poslancom.
12.08.20139. Voľné návrhy
12.08.2013Cyklotrasa Veľký Meder - Okoč je tiež v štádiu verejného obstarania, ale toto sa rieši spoločne pre celý región. V tomto roku toto tiež nevidí reálne. Za dôležitejšie považuje cyklotrasu do Ižopu, hoci aj z vlastných zdrojov (cca 80 000,- €).
12.08.2013UZNESENIE č. 5-MsZ/2013 zo dňa 12.8.2013
12.08.2013Spojené s cestovným ruchom, nebolo žiadne
6. ZASADNUTIE 18.09.2013
18.09.20134. Kontrola uznesení
18.09.2013Správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia (príloha č.1) predložila spracovateľka, Ing. Katarína Bugárová, hlavná kontrolórka mesta. Na podnet Ing. Ildikó Dobis predložila ďalej správu o stave a zmenách v spoločenských zmluvách spoločností založených mestom (príloha č.2). V následnej búrlivej diskusii hlavná kontrolórka vyslovila názor, že v prípadoch, keď o zmenách nerozhodovalo zastupiteľstvo, aspoň ich mal informovať primátor mesta. Pán primátor uviedol, že kvôli niektorým výhradám, ktoré sú predmetom tejto diskusie, sa už poslanci obrátili aj na súd a boli súdom zamietnutí. Uznal, že sú medzeri v oblasti komunikácie s poslancami vo veci termálneho kúpaliska, ale požiadal o tom pokračovať v rokovaniach na samostatnom zasadnutí. MUDr. Vrezgová požiadala hlavného kontrolóra a právnika mesta konečne definitívne určiť, kto (primátor versus zastupiteľstvo) aké má právomoci vo vzťahu k obecným podnikom. Súhlasila ďalej s názorom, že mali byť aspoň informovaní o predmetných zmenách. Ing. Ildikó Dobis upozornila, že napriek požiadavke poslancov sa právnik mesta nezúčastňuje zasadnutí, aby mohla zodpovedať otázky poslancov, pán primátor však upozornil, že rozoberať zákony nie je témou zasadnutia MsZ. Pán Görföl poznamenal, že táto diskusia o kompetenciách trvá už tri roky, už sa dohodlo, že sa o tom bude rokovať na samostatnom zasadnutí, preto navrhol ukončiť diskusiu. Predloženú správu o plnení uznesení zastupiteľstvo vzalo na vedomie (9 - 0 - 0).
18.09.2013Pán primátor predložil návrh na realizáciu zákazky. Chodník - Čičovská cesta podľa výsledku verejného obstarania v zjednodušenej - neúplnej verzii (príloha č.12). Ing. Judit Varga uviedla, že investícia už bola schválená, teraz je potrebné schváliť realizáciu a to verziu s kratším novým úsekom chodníka. Uviedla odpovedajúc p. Dobisovi, že „ostatné náklady“ sú náklady na zameranie a iné administratívne náklady. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sa vymenia osvetlovacie telesá starej časti a vybuduje sa verejné osvetlenie na novom úseku. Mgr. Kórósi uviedol, že vzhľadom na katastrofický stav iných chodníkov v meste bol už aj pôvodne proti vybudovaniu nového úseku chodníka na Čičovskej ulici a odovzdal primátori mesta petíciu s 500 podpismi na rekonštrukciu chodníkov v meste. Odovzdal ďalej návrhovej komisii pozmeňovací návrh - schváliť zákazku bez nového úseku chodníka v cene spolu 117 277,-€. Pán Dobis vyslovil svoj súhlas. Pán primátor však upozornil, že on a úrad splnili úlohu schválenú mestským zastupiteľstvom a predložený návrh je výsledkom vyše ročnej práce. Ing. Štefan Csémi uviedol, že komisia výstavby už aj pôvodne navrhla realizovať chodník len k parkovisku termálneho kúpaliska. Ďalší úsek pri podnikateľských parcelách by mohol byť realizovaný za spoluúčasti ubytovateľov. Pán Bobkovič upozornil, že potom aj starú časť Čičovskej ulice je možno považovať za podnikateľské prostredie. V následnej búrlivej diskusii MUDr. Vrezgová upozornila, aby náhodou nebolo celé dielo odmietnuté. Na návrh návrhovej komisie zastupiteľstvo schválilo pozmeňovací návrh Mgr. Zalána Kórósiho (7 - 1 - 4).
18.09.2013UZNESENIE č. 6-MsZ/2013 zo dňa 18.9.2013
18.09.20139. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi s c h v a ľ u j e
18.09.2013realizáciu zákazky: Chodník – Čičovská cesta v zmysle verejného obstarávania zákazky, ktrej zhotoviteľom diela bude: PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157, 955 01 Chrabrany okrem vybudovania nového chodníka v dĺžke 261,82 m, to znamená, že schvaľuje realizáciu rekonštrukcie chodníka na Čičovskej ceste v plánovanej výške nákladov 93.277,20 € s DPH a vybudovanie verejného osvetlenia v plánovanej výške nákladov 20.000,- € s DPH vrátane ostatných nákladov vo výške 4.000,- € s DPH, teda spolu realizáciu za 117.277,- € s DPH.
7. ZASADNUTIE 02.10.2013
02.10.20133. Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
02.10.2013Pán primátor informoval poslancov o plánovanom programe podľa pozvánky a vo veci nových úverových konštrukcií Termál s.r.o. na žiadosť prítomných predstaviteľov Tatra Banky navrhol prvú časť rokovania vyhlásiť za neverejnú. Na návrh pána Dobisa program rokovania bol doplnený o interpelácie poslancov (10 - 0 - 0). Predložený program rokovania s uvedeným doplnením bol schválený (10 - 0 - 0). Návrh na vyhlásenie 4. bodu rokovania za neverejné nebol schválený (4 - 2 - 4).
02.10.20134. Prerokovanie obchodných záležitostí Termál s.r.o.
02.10.2013Konateľ spoločnosti Ing. Tibor Križan predniesol správu o vývoji hospodárenia spoločnosti a investičných zámeroch v štyroch oblastiach (príloha č.1). Informoval, že na financovanie investičných zámerov z troch ponúk považuje za najvýhodnejšiu ponuku Tatra Banky. Pán primátor požiadal prítomných predstaviteľov Tatra Banky, aby sa vyjadrili k investičným zámerom Termál s.r.o. Páni Németh a Varga sa vyjadrili pozitívne k prvým trom investíciám - prestavba existujúcich sociálnych zariadení a vytvorenie sauny, chodby a pod. v budove C1 - vytvorenie wellnes služieb - prestavba a prístavba - nové vonkajšie tobogány ako logicky správnym krokom k zvýšeniu návštevnosti v zimnej sezóne. K posúdeniu štvrtého návrhu - výstavba krytého plaveckého bazéna by ešte potrebovali ďalšie podklady o zámeroch využitia. Navrhujú preto presunúť to na ďalší rok.
02.10.2013Nasledovala dlhotrvajúca diskusia o opodstatnenosti či už saunového sveta alebo krytej plavárne. Poslanci sa vyslovili kriticky k navrhnutému 18 metrovému bazénu, ktorý by nebol využiteľný ani na školské preteky.
02.10.2013Na otázku p. Görföla zástupcovia Tatra Banky potvrdili, že finančné kondície Termál s.r.o. sú dostačujúce na navrhnuté investície. Uviedli ďalej, že výška splátok by sa zmenila v pomere navýšenia úveru. Pán primátor konštatoval, že financovanie zo strany banky by bolo zabezpečené, je na poslancoch, ktoré investície schvália.
02.10.2013Pán Dobis sa vyjadril odmietavo, kým nedostane prehľadnú štúdiu o návratnosti týchto investícií. Nech termálne kúpalisko najprv vyprodukuje zisk, aby ďalšie investície vedelo financovať z vlastných zdrojov.
02.10.2013Pán Görföl vyslovil názor, že pred pokračovaním diskusie by predložené návrhy mali prejsť pripomienkovacím konaním v komisiách MsZ, v združení ubytovateľov, možno aj občanov mesta. Vyslovil ďalej názor, že napr. odvody mesta by boli pre termálne kúpalisko lacnejšie, ak by sa neodvádzali z čistého zisku, ale ešte pred zdanením. Navrhol realizovať len prvý projekt, ktorý zahrňuje sociálne miestnosti a to tak, že posunúť splatnosť splátky 200 tisíc € od termálneho kúpaliska mestu, ponechať v tomto roku u termálneho kúpaliska a zvyšok by financovalo termálne kúpalisko z vlastných zdrojov.
02.10.2013Ing. Dobis poznamenala, že o výstavbe plaveckého bazéna už rozhodlo zastupiteľstvo a ešte nie je ani projekt pripravený.
02.10.2013V rámci diskusie predstaviteľ združenia ubytovateľov, pán Tomáš Földes uviedol, že tzv. jednodňoví turisti vyžadujú stále viac atrakcií, ako prioritné sa však ukázalo doriešiť výstavbu a rekonštrukciu sociálnych zariadení. 18 metrový plavecký bazén je z odborného hľadiska „nemerateľný“.
02.10.2013V rámci diskusie predstaviteľ združenia ubytovateľov, pán Tomáš Földes uviedol, že tzv. jednodňoví turisti vyžadujú stále viac atrakcií, ako prioritné sa však ukázalo doriešiť výstavbu a rekonštrukciu sociálnych zariadení. 18 metrový plavecký bazén je z odborného hľadiska „nemerateľný“.
02.10.2013Pán Csepi navrhol spracovať podnikateľský zámer na prevádzkovanie krytej plavárne a pán primátor s konštatovaním, že nedošlo k dohode ohľadne investícií, navrhol ukončiť diskusiu.
02.10.2013Navrhol posunúť termín plánovaného rokovania MsZ o 1-2 týždne a dovtedy pripomienkovať predložené návrhy.
02.10.20137. Voľné návrhy
02.10.2013Pán primátor predložil návrh na schválenie staronových členov - Daniel Csepi, Ivan Bobkovič, Ladislav Dobis dozornej rady pri Termál s.r.o. Na návrh Mgr. Ildikó Laposovej hlasovací lístok bol doplnený o predstaviteľa Združenia ubytovateľov, p. Karola Györiho.
02.10.2013Výsledkom tajného hlasovania za člena dozornej rady pri Termál s.r.o. bol - - Daniel Csepi - schválený (8 - 3) - Ivan Bobkovič - schválený (10 - 1) - Ladislav Dobis - schválený (8 - 2) - Karol Györi - neschválený (2 - 7).
02.10.20138. Diskusia
02.10.2013Pán Ivan Polgár poukázal na nepresnú, skreslenú interpretáciu petície za výstavbu chodníkov v meste prednesenú na predchádzajúcom zasadnutí v denníku Új Szó a požiadal prítomnú autorku článku o korigovanie. Pán Görföl navrhol ukončiť diskusiu na túto tému, nakoľko sa to priamo netýka mestského zastupiteľstva. Ing. Ildikó Dobis navrhla, aby na predmetný článok zareagovali redaktori mesta.
02.10.2013Pán Karol Györi prehovoril za rozvoj termálneho kúpaliska, ale poukázal na to, že investície treba naplánovať tak, aby dosiahli očakávaný efekt a požiadal do plánovania zapojiť aj Veľkomederské združenie turizmu. Pán Dobis súhlasil, hoci aj zriadiť spoločnú komisiu.
02.10.2013UZNESENIE č. 7-MsZ/2013 zo dňa 2.10.2013
02.10.2013b) n e s c h v a ľ u j e
02.10.2013neverejné prerokovanie programového bodu č. 4
02.10.20135. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
02.10.2013s c h v a ľ u j e
02.10.20131. Daniela Csepiho, bytom Malá ul. 2166/2, 932 01 Veľký Meder za člena Dozornej rady pri TERMÁL s.r.o. na dobu určitú do 31. 3. 2015
02.10.20132. Ivana Bobkoviča, bytom Kurtaserská 3316/103 B, 932 01 Veľký Meder za člena Dozornej rady pri TERMÁL s.r.o. na dobu určitú do 31. 3. 2015
02.10.20133. Ladislava Dobisa, bytom Kúpeľná 505/14, 932 01 Veľký Meder za člena Dozornej rady pri TERMÁL s.r.o.na dobu určitú do 31. 3. 2015
8. ZASADNUTIE 23.10.2013
23.10.20135. Kontrola uznesení
23.10.2013Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Katarína Bugárová predložila správu (príloha č.1) o kontrole uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. Pán Dobis s nespokojnosťou konštatoval, že riaditeľ Termál s.r.o. nezačal vybavovať stavebné povolenie na krytú plaváreň, údajne ani nevedel o uznesení MsZ v tejto veci. Ing. Bugárová doporučila predmetné uznesenie odvolať, pretože pri investičných plánoch poslanci aj tak neschválili 18 metrový bazén. Pán primátor súhlasil a navrhol výstavbu 25 metrového plaveckého bazéna prediskutovať v komisiách. Ing. Ildikó Dobis však upozornila na to, že 18 metrový bazén je súčasťou doteraz platného projektu z roku 2008 a že nebolo splnené uznesenie zastupiteľstva z júna. Mgr. Kórósi informoval, že komisia správy mestského majetku v poradí na 3. mieste zo skôr navrhnutých investícií odporúča 25 metrový plavecký bazén. Pán Görföl oznámil, že v programovom bode voľné návrhy predloží návrh na zrušenie tohto sporného uznesenia z júna. Správu hlavnej kontrolórky zastupiteľstvo vzalo na vedomie (10 - 0 - 0).
23.10.2013Pán Bobkovič si vyprosil kritiku - odôvodnenie primátora, prečo ich nevymenoval za členov dozornej rady (spolu s p. Csepim). Považuje to za dôsledok, že neschválili výstavbu sociálnych bytov a vyslovil svoje sklamanie. Ku kritike sa pridala aj Ing. Ildikó Dobis a MUDr. Alžbeta Vrezgová. Na jej žiadosť pán Ladislav Dobis, predseda dozornej rady uviedol, že navrhol pánovi primátorovi plniť uznesenie, vymenovať schválených členov dozornej rady aspoň do konca volebného obdobia.
23.10.2013Pán primátor odmietol tvrdenie, že by nevymenoval poslancov kvôli hlasovaniu o sociálnych bytoch a vyslovil presvedčenie, že ako primátor má takú zodpovednosť, aby prehodnotil uznesenia zastupiteľstva. Pri týchto prípadoch nesleduje populizmus, ale koná v záujme čo najlepšieho plnenia spoločných cielov.
23.10.2013Mgr. Ildikó Laposová v súvislosti s jej odvolaním z funkcie vedúcej školskej a bytovej agendy poďakovala za dôveru, že môže naďalej vykonávať funkciu zástupkyne primátora, poďakovala členom mestskej rady za podporu. Uviedla, že už pri vymenovaní do funkcie pred 3 rokmi sa vyjadrila, že pri hlasovaniach ako poslanec bude konať podľa vlastného svedomia. V nasledujúcom období sa vráti na pôvodné pracovisko a na mestskom úrade raz do týždňa bude mať úradné hodiny.
23.10.2013Pán Görföl na konci búrlivej diskusie konštatoval, že pán primátor nekoná za spoločné, ale za primátorské ciele, že ak nechcel vymenovať členov dozornej rady, mal vetovať predmetné uznesenie a vyčítal, že o spomenutej 3. otvorenej univerzite ako poslanci nemali žiadne informácie a ani neboli pozvaní.
23.10.2013Pán Bobkovič sa opakovane opýtal na osud chátrajúceho hotela pri parkovisku termálneho kúpaliska a upozornil na petíciu občanov Kurtaserskej ulice proti plánovanému chovu býkov medzi domami.
23.10.2013Pán primátor informoval, že vo veci chátrajúcich budov na súkromnom pozemku môže len zasielať upozornenia a výzvy, s chovom býkov nesúhlasí a navrhol prepravovať územný plán mesta, aby v okolí kúpaliska bol chov hospodárskych zvierat zakázaný.
23.10.201313. Návrh na údržbu verejnej zelene na rok 2014 Písomnú správu (príloha č.8) doplnil vedúci odd. výstavby Ing. Viktor Szakszon o informáciu, že úsporu oproti súčasnému stavu môžeme dosiahnúť na úrovni 10 tisíc eur a to na kosení trávy. Pán primátor navrhol ušetrené financie venovať na zveľadenie skrášlenia mesta kvetinami.
23.10.2013Pán primátor predložil návrhy (príloha č. 12) na rekonštrukciu chodníkov z ušetrených peňazí na Čičovskej ulici. Komisia správy mestského majetku odporúča 2. verziu (Štadionová/Želiarska), komisia výstavby 3. verziu (Nám.Hrdinov). Na návrh návrhovej komisie poslanci hlasovali postupne o jednotlivých návrhoch. Dostatočným počtom hlasov (6) bola schválená 3. verzia návrhu.
23.10.2013Návrh na zmenu rozpočtu v zmysle bodu č. 16/b návrhu uznesenia týkajúceho sa prevodu 118 000,-€ pre OOCR, aby v mene mesta oni realizovali rekonštrukciu Čičovskej cesty predložil pán primátor mesta. Výsledkom navýšenia príjmov OOCR týmto spôsobom by mohli v roku 2015 požiadať o to vyššiu štátnu dotáciu, ktorú by taktiež preinvestovali do oblasti cestovného ruchu.
23.10.2013Mgr. Zalán Kórósi, predseda finančnej komisie odporúča túto transakciu, upozornil však na riadne zabezpečenie, aby sa rekonštrukcia chodníka naozaj uskutočnila. Ing. Ildikó Dobis v záujme rozvoja cestovného ruchu odporúča využiť túto transakciu. Pán Dobis navrhol do zmluvy o prevode peňazí zapracovať aj sankcie. Predložený návrh č. 16/b bol schválený (11 - 0 - 0). Pán primátor návrh uznesenia č. 16/c navrhol odročiť.
23.10.2013Návrhová komisia predložila návrh pána Görföla na zrušenie uznesenia č. 4-MsZ/2013-32/a o výstavbe 18 metrového plaveckého bazéna. Tento návrh bol schválený (6 - 3 - 2).
23.10.2013UZNESENIE č. 8-MsZ/2013 zo dňa 23.10.2013
23.10.201314. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
23.10.2013a/ s c h v a ľ u j e
23.10.2013realizáciu zákazky: Rekonštrukcia chodníkov - 3. verzia: Rekonštrukcia chodníkov na Námestí Hrdinov v zmysle verejného obstarávania zákazky. Realizácia bude financovaná z položky 11.5 Chodník - Čičovská cesta z vlastných zdrojov
23.10.20132 1 1.1.1.6. 41 642 006 Členstvo v OOCR 10 000 118 000 128 000
9. ZASADNUTIE 20.11.2013
20.11.20133. Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
20.11.2013Pán primátor otvoril diskusiu k predloženému návrhu programu. Pán Dobis sa opýtal, či dodatočne rozdaný materiál - vyhodnotenie čerpania rozpočtu ku koncu 3.Q 2013 bude prerokovávaný. Ing. Zuzana Anda, vedúca finančného oddelenia uviedla, že je to len informačný materiál, nie je určený na prerokúvanie. Mgr. Zalán Kórósi navrhol Obchodný plán Termál s.r.o. v 10. bode programu len prediskutovať, ale nehlasovať o tom, nakoľko sa k nemu nevyjadrila ani dozorná rada ani finančná komisia. Zároveň požiadal primátora mesta, aby zvolal Dozornú radu Termál s.r.o. Pán primátor ústne požiadal členov Dozornej rady, aby absolvovali ustanovujúcu schôdzu.
20.11.2013Predložený návrh programu rokovania nebol schválený (4 - 5 -2).
20.11.2013Nasledovala krátka prestávka.
20.11.20134. Pán primátor po konzultácii s návrhovou komisiou oznámil, že podľa platnej legislatívy uzavrie zasadnutie. Nasledujúce zasadnutie bude zvolané cca o týždeň.
10. ZASADNUTIE 02.12.2013
02.12.20133. Predloženie a schválenie programu rokovania MsZ
02.12.2013Ing. Ildikó Dobis navrhla prerokovať len programové body 1-2-3-6-7-14-16-17. Pán primátor navrhol krátku prestávku na konzultáciu.
02.12.2013Po prestávke sa Mgr. Zalán Kórósi opýtal, prečo nepredložili takýto pozmeňujúci návrh už na predchádzajúcom rokovaní a Ing. Csémi poukázal na to, že sa odročia pre mesto dôležité materiály.
02.12.2013Pán primátor vymenoval, že podľa návrhu nemajú rokovať o kontrole uznesení, o správe primátora, o VZN o podmienkach státia vozidiel, o plánoch hospodárenia TSM alebo TERMÁL s.r.o., o zimnej údržbe ciest, o rozpočte mesta a MsKS a o voľných návrhoch.
02.12.2013Predložený návrh na zmenu programu bol schválený (7 - 0 - 6).
02.12.20134. Interpelácie poslancov
02.12.2013Pán Bobkovič oboznámil verejnosť dôvodmi - obsahom listu primátorovi, kvôli ktorým sa rozhodli neschváliť program rokovania na predchádzajúcom zasadnutí (príloha č. 1). Odmietol a vyvrátil podozrenie, že by sa chcel stať členom dozornej rady kvôli peniazom a požiadal primátora plniť uznesenia MsZ a pokračovať vo viacmenej prospešnej spolupráci v uplynulých 2 rokoch.
02.12.2013Ing. Ildikó Dobis k schválenému programu rokovania dodala, že občanov sa dotýkajú priamo majetkoprávne operácie, preto tento bod ponechali a namietla, že pán primátor list poslancov s výhradami zodpovedal cez médiá.
02.12.2013Pán primátor považuje list skupiny poslancov za nezrozumiteľný, opýtal sa prečo napríklad v dozornej rade TSM Veľký Meder nechcú byť členmi poslanci a prečo si poslanci myslia, že odročené materiály sa netýkajú občanov mesta.
02.12.2013Pán Dobis konštatoval, že program rokovania pripravil na to zvolený orgán, rada mesta napriek tomu a aj člen mestskej rady hlasoval proti. Zdôraznil, že každý bod programu sa týka verejnosti a ak sa poslanec nechce zúčastňovať na rokovaniach, nech odstúpi.
02.12.2013Aj Mgr. Kórósi sa vyslovil kriticky na adresu protihlasujúceho člena mestskej rady.
02.12.2013Pán Csepi odvetil, že mestská rada len formálne odsúhlasuje pripravený program, preto ani naďalej nemá záujem sa na jej práci zúčastňovať.
02.12.2013Pán primátor oboznámil verejnosť odpoveďou na výhrady skupiny poslancov (príloha č. 2).
02.12.2013Pán Görföl informoval, že bol taktiež opýtaný denníkom Új Szó, ale tieto veci patria na prerokovanie na pléne. Súhlasil s výhradami vymenovanými p. Bobkovičom a za hlavný problém považuje zlú komunikáciu medzi primátorom a poslancami. Vo veci mestských podnikov považuje za zbytočné rokovať na pléne, ak v konečnom dôsledku aj tak rozhoduje primátor sám. Za dôležité však považuje prediskutovať problematické veci na pracovných zasadnutiach poslancov a primátora.
02.12.2013Reagujúc na niektoré výhrady k činnosti pán primátor uviedol, že vo vzťahu k mestským podnikom zákon jednoznačne stanovuje právomoci, že smetiarske auto v TSM s.r.o. bolo kúpené na 8 ročný lízing, teda nedá sa hovoriť o nejakej významnej čiastke z rozpočtu firmy, že riešenie prevádzkovania archívu je v kompetencii prednostu úradu. Dodal, že jeho snaha zvolávať pracovné stretnutia poslancov a primátora sa stretla s nezáujmom zo strany poslancov.
02.12.2013Pán Görföl vyjadril opakovane názor, že valným zhromaždením pri spoločnostiach mesta je primátor spolu so zastupiteľstvom.
02.12.2013Ing. Ildikó Dobis sa opýtala na harmonogram rekonštrukcie Čičovskej cesty, pretože práce sú pozastavené.
02.12.2013Pán primátor sa vyjadril skepticky na adresu dodávateľa. Termínom dokončenia má byť 15. december, potom nasledujú sankcie. Dodal, že termín zahájenia sa posunul kvôli pozmeneniu pôvodného zadania poslancami.
02.12.2013Ing. Csémi reagujúc na výhrady poslancov voči primátorovi konštatoval, že sú nepresvedčivé, súhlasí len s nedostatočnou, zlou komunikáciou medzi stranami. Ak sa výhrady týkajú neplnenia uznesení, prečo stiahli aj kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou ?
02.12.20136. Majetkoprávne operácie
02.12.2013Návrh na ukončenie platnosti zmlúv so Zuzanou Borosovou a Dorkou Boros podľa uznesenia č. 6-MsZ/2012-10/a/12B a odpredaj predmetnej nehnuteľnosti pre Imricha Angyala (návrh č.10/a/9) bol po vysvetlení pojmov v tajnom hlasovaní schválený (10 - 2). Pán prednosta upozornil, že bude treba dohliadať, aby mesto už nemuselo vrátiť Borosovým kúpnu cenu. Ing. Eva Kázmérová informovala, že priľahlá betónová cesta je už vo vlastníctve mesta.
11. ZASADNUTIE 11.12.2013
11.12.20134. Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2014
11.12.2013Mgr. Zalán Kórósi, predseda finančnej komisie poďakoval poslancom za účasť na spoločnom zasadnutí finančnej komisie. Konštatoval, že rokovania o rozpočte by sa dali začať už skôr - pripomienkovať aj v ostatných komisiách. Predložený návrh je viacmenej v poriadku, chýbajú však podrobné odôvodnenia niektorých položiek. Pohľadávky mesta je treba vymáhať, aj od termálneho kúpaliska a tieto použiť výhradne na investície. Niektoré položky sú predimenzované, preto sa predkladá spomenutý pozmeňovací návrh.
11.12.2013Pán Görföl súhlasil a požiadal investície z príjmov z turizmu venovať pre všetky oblasti mesta. Doporučuje schváliť pozmeňovací návrh finančnej komisie.
11.12.20137. Správa primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta
11.12.2013Pán primátor vyslovil uznanie a poďakovanie za schválenie rozpočtu mesta a presvedčenie, že je to dobrý rozpočet. Informoval poslancov, že dňom 5. decembra odvolal Mgr. Ildikó Laposovú z funkcie zástupcu primátora mesta. Nového zástupcu má určiť do 60 dní a takisto sa má doplniť aj mestská rada.
11.12.2013Pán Görföl sa vyslovil pochvalne k pracovnému zasadnutiu na prerokovanie rozpočtu a znovu spochybnil niektoré kroky pána primátora ako valného zhromaždenia TERMÁL s.r.o.
11.12.2013Pán Dobis opakovane upozornil na problematiku a nejednotnú interpretáciu kompetencií primátora a zastupiteľstva vo vzťahu k spoločnostiam mesta. Po krátkej výmene názorov na túto tému pán primátor opakovane vyslovil uznanie prípravnej komisii zvolanej Mgr. Kórósim a ostatným poslancom za schválenie rozpočtu mesta.
11.12.2013Vo veci rekonštrukcie časti Táborskej ulice Ing. Ildikó Dobis navrhla vyzvať Webasto, aby svoju logistiku v Dunajskej Strede presunuli do uvoľnených priestorov na Mostovej ulici. V ďalšej diskusii poukázala na to, že predmetný úsek ulice ani nie je v tak zlom stave, že napriek sľubu len v poslednom štvrťroku z Webasto prepustili 200 zamestnancov. Súhlasne s ďalšími poslancami navrhla vyžiadať písomný prísľub od Webasto, že v akej miere by sa zúčastnili na financovaní rekonštrukcie predmetnej cesty.
11.12.201313. Majetkoprávne operácie
11.12.2013Pán prednosta predložil informáciu o príprave vkladu vodárenskej infraštruktúry do majetku ZsVS (návrh č. 15/a) a návrh na odstránenie tobogánu v areáli termálneho kúpaliska (návrh č. 15/b). Pán Bobkovič sa opýtal, prečo o tom musí rozhodovať zastupiteľstvo a spochybnil opodstatnenosť zbúrania. Pán prednosta vysvetlil, že tobogán bol náhodou ponechaný v majetku mesta. V diskusii odznela informácia, že existuje revízia o tom, že už nie je spôsobilý na užívanie. Pán primátor dodal, že je to potrebný krok k realizácii nového tobogánu. Ing. Csémi navrhol časť nákladov na zbúranie započítať do nákladov na výstavbu nového.
11.12.2013Pán Bobkovič vyslovil opakovane svoje pochybnosti a nakoľko ani spomenutý odborný posudok ani riaditeľ Termál s.r.o. nie je prítomný, navrhuje toto rozhodovanie stiahnuť z programu rokovania. Tento jeho návrh bol schválený (12 - 0 - 0).
11.12.2013Informáciu o možnosti vkladu majetku mesta do majetku vodohospodárskej spoločnosti zastupiteľstvo vzalo na vedomie (12 - 0 - 0).
11.12.2013Pán primátor informoval poslancov o možnosti stať sa členom Slovensko-Rakúskej obchodnej komory. Prináša to so sebou zviditeľnenie mesta formou prezentácií 2 krát ročne, účasťou na konferenciách ako aj možnosťou organizovať konferenciu u nás. Ročný členský príspevok vo výške 995,82 € považuje za výhodnú investíciu. Predložený návrh uznesenia bol schválený (10 - 0 -1).
11.12.201316. Záver
11.12.2013Pán primátor poďakoval za celoročnú prácu, poprial každému šťastné a veselé sviatky, varoval pred používaním nebezpečných pyrotechnických zariadení a pozval každého k ohňostroju na Silvestra.

Rok 2014 - Posledný rok mandátu

Zápisy a uznesenia, v ktorých Mestské zastupiteľstvo ukladá riešenie tém, alebo ich berie na vedomie
Dátum zasadnutia MsZPrejednané otázky spojené s cestovným ruchom vo Veľkom Mederi.

Posledná zmena 26.01.2014 Miško