VITAJTE V REGISTRI ZREALIZOVANÝCH NÁPADOV

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Veľký Meder

My, občanmi volení predstavitelia mesta Veľký Meder,
s vedomím, že rešpektovanie mandátu voliteľov ide ruka v ruke s rešpektovaním etických štandardov;
s vedomím, že dôvera obyvateľov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní plniť svoje úlohy efektívne;
s presvedčením, že podpora kódexu správania sa pre volených reprezentantov na lokálnej úrovni prispieva k budovaniu dôvery medzi komunálnymi predstaviteľmi a obyvateľmi;
zdôrazňujúc, že celá verejnosť musí byť zapojená do procesu obnovovania atmosféry dôvery a posilnenia úlohy obyvateľov a médií;
sa hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním pri výkone svojich mandátov budeme riadiť.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora mesta Veľký Meder (ďalej len ,,primátor¨) a výkon mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi (ďalej len ,,poslanec¨), ktorý získali priamymi voľbami od obyvateľov mesta Veľký Meder (ďalej len ,,mesto¨) a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu svojich mandátov.

Čl. 2
Prvenstvo práva a verejného záujmu
1. Primátor a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.
2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôvery hodnosť ich mandátu.
3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta.

Čl. 3
Etické princípy
1. Primátor a poslanci plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
2. Primátor a poslanci sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit.
3. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa primátor a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby ani iné fyzické osoby alebo právnické osoby s cieľom získať priamy, alebo nepriamy osobný prospech.
4. Primátor a poslanci sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Pri výkone funkcie primátor a poslanci rešpektujú právomoci a práva ostatných volených predstaviteľov a všetkých zamestnancov mesta. Nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom alebo zamestnancom mesta porušovať alebo nedodržiavať pri výkone funkcie princípy, stanovené v tomto kódexe.
6. Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa tohto, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
7. Primátor a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.
8. Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným obyvateľom mesta a v širšom poňatí aj obyvateľom štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mesta a verejného blaha.

Čl. 4
Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov
1
. Primátor a poslanci každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym predpisom 1 v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto smernice. Primátor po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podáva písomné oznámenie v súlade s osobitným právnym predpisom 1 v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto smernice.
2. Primátor a poslanci môžu svoje majetkové pomery oznámiť aj formou majetkového priznania vypracovaného Alianciou Fair-play podľa prílohy č. 3 tejto smernice.
3. Primátor a poslanci môžu zverejniť oznámenie podľa odseku 1 a 2 tejto smernice, pričom rešpektujú osobitné právne predpisy a dbajú na ich dodržiavanie.
4. Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2 Napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov; zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 5
Konflikt záujmov
1
. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí primátor a poslanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to,aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
2. Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Primátor a poslanci sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach. 

Čl. 6
Nezlučiteľnosť funkcií
1. Primátor a poslanci dodržiavajú všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

Čl. 7
Dary a korupcia
1. Pri výkone funkcie sa primátor a poslanci zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa  o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.
2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Primátor a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

Čl. 8
Zneužitie funkcie verejného činiteľa
1
. Primátor a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pri plnení svojich povinností primátor a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky, ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
3. Primátor a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mesta postupovali rovnako.
5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.

Čl. 9
Kontrola
1
. Primátor a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pri výkone svojich funkcií postupujú primátor a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

Čl. 10
Zverejňovanie rozhodnutí a informácií
1
. Primátor a poslanci sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú všetkým obyvateľom mesta, vrátane tých, ktorí ich nevolili.
2. Primátor a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mesta za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.
3. Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti týkajúcim sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácie, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom.
4. Primátor a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy.

Čl. 11
Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mesta
1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mesta budú primátor a príp. aj poslanci, ak sú tohto procesu účastní, postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb mesta.
2. Výkony a správanie sa zamestnancov budú primátor a poslanci posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Tieto posúdenia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť.

Čl. 12
Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta
1
. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.
2. Primátor a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.
3. Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mesta a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

Čl. 13
Spolupráca s médiami
1
. Primátor a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

Čl. 14
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň
1
. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta ani majetok mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta.
2. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mesta,ani iných volených predstaviteľov a hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.
3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

Čl. 15 Spoločné ustanovenia
1
. Primátor a poslanci zachovávajú, ctia a poznajú právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú oblasť samosprávy.
2. Primátor a poslanci si vážia mandát zverený im na základe slobodných volieb obyvateľmi mesta. Dbajú na riadny chod celej samosprávy. Realisticky hodnotia možnosti výkonných orgánov samosprávy.
3. Primátor a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti a v mestskom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. Na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení.
4. Primátor a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
5. Primátor a poslanci sa stotožňujú s princípmi tohto Etického kódexu a pri výkone svojich funkcií sú pripravení riadiť sa jeho ustanoveniami. Podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov mesta s ustanoveniami tohto Etického kódexu a podporujú a rozširujú dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

6. Tento Etický kódex by mohol byť prijatý Mestským zastupiteľstvom pred následujúcimi voľbami do samosprávy mesta Veľký Meder.
autor